Izvajalci gradbenih del ne odlašajte z vpisom v Imenik vodij del

Izvajalci gradbenih del ne odlašajte z vpisom v Imenik vodij del

25. 09. 2018

Vir in informacije: SPOT svetovanje Savinjska, 19. 9. 2018, Avtor: Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

Nova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ), ki se uporabljata od 1. junija 2018 dalje, sta za izvajalce gradbenih dejavnosti prinesla kar nekaj sprememb.

Med novostmi sta nova regulirana poklica, in sicer poklic pooblaščeni inženir, ki ga ureja ZAID in poklic vodja del, ki ga ureja GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.). Le-ta izvajalcu, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva (izjema so izvajalci, ki bodo izvajali zaključna gradbena dela, ki nimajo pomembnega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte) v 14. členu določa naslednje pogoje:

  • imeti mora sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo nastalo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih (najnižja zavarovalna vsota znaša 50.000 eur) ter
  • imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (vodja del).

Kot vodja del (oseba, ki bo imela pooblastilo za vodenje del) bo lahko nastopal posameznik, ki:

  • izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
  • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in je vpisan v imenik vodij del pri IZS,
  • izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS),
  • izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način in je vpisan v imenik vodij del pri OZS,
  • izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Iz navedenega je razvidno, da je Imenik vodij del sestavljen iz treh delov. Vodijo ga IZS, GZS in OZS, vsaka svoj del.

Vlogo za vpis v imenik vodij del podajo tehniki in inženirji z že opravljenim strokovnim izpitom na IZS, delovodje s področja gradbeništva na GZS, mojstri in nosilci obrtnih dejavnosti s področja gradbeništva pa na OZS. Rok za vpis v imenik vodij del je 31. maj 2020.

Zahteva za vpis v imenik vodij del ni obvezujoča za izvajalce zaključnih del v gradbeništvu, ki poglavitno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte (le-te navaja 15. člen GZ). Tako se ni potrebno vpisati izvajalcem talnih in stenskih oblog, slikopleskarjem, izvajalcem notranjih zaključnih del (izdelava stropov, lesenih opažev in premičnih pregrad, izvajalcem čiščenj in drugih raznih dopolnilnih zaključnih del). Je pa vpis nujen za izvajalce toplotno izolacijskih fasad in priporočljiv za montažo stavbnega pohištva ter za steklarska dela, saj lahko tudi ta dela pomembno vplivajo na bistvene zahteve za objekte.

Podrobna navodila, dodatne informacije in obrazci za vpis so posameznikom na voljo na spletnih straneh IZS, GZS in OZS. Vsem, ki navedenih pogojev za vpis še ne izpolnjujejo pa priporočajo, da čim prej pristopijo k opravljanju ustreznih izpitov in si zagotovijo, da bodo lahko tudi po 31. maju 2020 opravljali gradbeno dejavnost brez dodatne zaposlitve vodje del.

Viri:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj