Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2018 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2018 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

11. 09. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 7. 9. 2018, Stran: 1867

Namen razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo:

- po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
 • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
 • Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
 • Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
 • Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
 • Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva,
 • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije.

- po pravilih o postopkih za izvrševanje proračuna za naslednje ukrepe:

 • Ukrep 8: sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,
 • Ukrep 9: sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine;
 • podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega razpisa;
 • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve;
 • izvajalec storitev ukrepov 8. in 9. in to ne glede na njegovo pravno-organizacijsko obliko, razen oseb javnega prava, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne osebe, v katerih imajo te osebe delež v kapitalu.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2017 v višini 240.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 28. 9. 2018, do 14. ure, za ukrepa 8 in 9 pa najkasneje do 24. 9. 2018, do 15. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina.celje@celje.si do vključno 14. 9. 2018 do 14. ure, za ukrep 7 in 8 pa do 11. 9. 2018 do 15. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 19. 9. 2018 do 17. ure, za ukrep 7 in 8 pa do 14. 9. 2018 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.si/javna-narocila.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj