Drugi javni razpis za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«

Drugi javni razpis za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«

31. 07. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 27. 7. 2018, Stran: 1625

Predmet razpisa: Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2007, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1) in Uredbo Komisije (ES) št. 710/2009 z dne 5. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil o ekološkem gojenju živali iz ribogojstva in ekološki pridelavi morskih alg (UL L št. 204 z dne 6. 8. 2009, str. 15).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:

  1. gospodarske družbe,
  2. zadruge,
  3. samostojni podjetniki posamezniki ali
  4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 133.333,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Dodatne informacije: INFO točka: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj