Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2018

Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2018

31. 07. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 27. 7. 2018, Stran: 1638

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;
  • registracija katerekoli dejavnosti, razen na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeljuje subvencija) na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. avgusta 2018;
  • poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;
  • prijavitelj ni imel odprtega lastnega podjetja v zadnjih 24 mesecih, ali samostojno opravljal dejavnosti z osebnim delom;
  • prijavitelj ni bil večinski družbenik v gospodarski družbi, z lastniškim deležem 50 % ali več in ni bil direktor ali poslovodna oseba v družbi z neomejeno odgovornostjo, komplementar v komanditni družbi, edini ali večinski družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo ali ustanovitelj zavoda;
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden (možne zavarovalne podlage: 040, 005 in 019);
  • vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev. V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi, v sorazmernem deležu;
  • prijavitelj ne sme biti prejemnik sredstev za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih in takšni prijavitelji niso upravičeni do finančnih sredstev po tem razpisu.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 190.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Rok za oddajo vloge je 14. 9. 2018, do 12. ure (osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor) oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 14. 9. 2018.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, Tel: (02) 22-01-386, ali pišete na e-naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis za samozaposlitev«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje.

Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor: www.maribor.si (rubrika »Razpisi in javne objave.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj