Regres 2018

Regres 2018

22. 05. 2018

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 16. 5. 2018, www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller

Delodajalci enkrat letno zaposlenim izplačajo regres za letni dopust. Skrajni rok za izplačilo regresa v letu 2018 je 29. junij. Tako kot navaja 1. odstavek 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), so do izplačila regresa upravičeni tisti delavci, ki imajo pravico do letnega dopusta. Delodajalec izplača regres najmanj v višini minimalne plače, ki v letu 2018 znaša 842,79 evra bruto.

Pravica do regresa je neposredno povezana s pravico do letnega dopusta

Delavec, ki pridobi pravico do letnega dopusta ima tudi pravico do regresa. Navedeno pomeni, da mora delodajalec, poleg določb o regresu, zelo dobro poznati tudi določbe o letnem dopustu, ki so opredeljene od 159. do 164. člena ZDR-1. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja (159. člen ZDR-1). Pravici do letnega dopusta se v nobenem primeru ne more odpovedati (164. člen ZDR-1). Izjemoma se lahko delodajalec in delavec dogovorita za denarno nadomestilo, vendar samo ob prenehanju delovnega razmerja.

Navedeno pove, da delavcu, ki sklene delavno razmerje, vsekakor pripada tako letni dopust, kot tudi regres. Koliko regresa posameznemu delavcu pripada, pa je odvisno od konkretne situacije. V nadaljevanju navajamo tri najbolj pogoste primere.

Primer 1 (sklenitev delovnega razmerja tekom koledarskega leta)

Delavec sklene delovno razmerje za določen čas od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018. Delovno razmerje sklene za polni delovni čas (40 ur tedensko). Delodajalec izplačuje regres v višini minimalne plače. Koliko regresa pripada delavcu v letu 2018?

Glede na to, da se je delavec zaposlil tekom leta 2018 mu pripada sorazmerni del dopusta (161. člen ZDR-1) in posledično tudi sorazmerni del regresa (4. odstavek 131. člena ZDR-1). Delavec ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, enako velja tudi za regres. V konkretnem primeru delavcu pripada 10/12 letnega dopusta in regresa. Delavcu pripada regres v višini 702,32 EUR bruto (10/12 * 842,79 EUR).

Primer 2 (sklenitev delovnega razmerja za polovični delovni čas)

Delavec sklene delovno razmerje za določen čas od 1.3.2018 do 31.12.2018. Delovno razmerje sklene za polovični delovni čas (20 ur tedensko). Delodajalec izplačuje regres v višini minimalne plače. Koliko regresa pripada delavcu v letu 2018?

Delavcu, ki je sklenil pogodbo za polovični delovni čas, pripada samo polovica regresa (5. odstavek 131. člena ZDR-1). V tem konkretnem primeru bi delavcu pripadala celotna polovica regresa, če bi bil pri posameznem delodajalcu zaposlen celotno koledarsko leto. Ker delavec sklene delovno razmerje s 1.3., mu pripada sorazmerni del polovice regresa. Delavcu pripada regres v višini 351,16 EUR (10/12 * (842,79 EUR/2)).

Primer 3 (odsotnost zaradi bolezni, poškodbe ali materinskega oz. starševskega dopusta)

Delavka ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 40 ur tedensko. V januarju 2018 delavka začne materinski oz. starševski dopust zaradi nege otroka. Delavka se bo vrnila na delovno mesto v začetku leta 2019. Delavka bo po zaključenem materinskem oz. starševskem dopustu izkoristila tudi pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva. Do konca februarja 2021 bo namreč delala samo polovični delovni čas v skladu s 50. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Koliko dopusta in regresa pripada delavki?

Delavka ima pravico do celotnega dopusta tako v času, ko je na materinskem oz. starševskem dopustu, kot tudi v času, ko dela polovični delovni čas zaradi starševstva (5. odstavek 131. člena ZDR-1). Torej delavki ves čas odsotnosti pripada tudi polni regres za letni dopust. Podobno je tudi v primerih, ko je delavec oz. delavka odsotna zaradi bolezni ali poškodbe.

Davčna obravnava regresa (dohodnina in prispevki)

Regres je v vsakem primeru obdavčen z dohodnino. Obdavčitev s prispevki pa je odvisna od višine izplačanega regresa. Od regresa, ki je izplačan do višine 70% povprečne plače zaposlenih v RS, ni potrebno obračunati obveznih socialnih prispevkov (3. člen ZPSV). Merodajna je povprečna plača iz predpreteklega meseca. Delodajalec, ki izplačuje regres v mesecu juniju, bo upošteval povprečno plačo za mesec april. Če upoštevamo povprečno plačo za mesec februar 2018, znaša maksimalni regres, od katerega ni potrebno obračunati obveznih socialnih prispevkov 1.146,60 EUR (1.638,00 EUR*0,7).

Regres se šteje za dohodek iz delovnega razmerja in se všteva v letno davčno napoved. Ob izplačilu regresa je potrebno obračunati akontacijo dohodnine v skladu z 127. členom ZDoh-2. Akontacija dohodnine se obračuna od celotne višine regresa, po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka. Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine od enomesečnega dohodka se prejeti dohodek, ki se nanaša na več mesecev razdeli na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanaša, vendar ne več kot na 12 mesecev.

Primer obračuna regresa

Primer 1: Delodajalec izplača minimalni regres v višini 842,79 EUR bruto.

 

zneski v EUR

Bruto plača delavca

1.300,00

Prispevki delavca (22,10%)

287,30

Splošna olajšava

275,22

Davčna osnova za enomesečni dohodek

737,48

Bruto regres

842,79

Davčna osnova pri obračunu regresa (bruto regres/12+ davčna osnova za enomesečni dohodek)

807,71

Dohodnina po dohodninski lestvici

144,55

Povprečna davčna stopnja (dohodnina po dohodninski lestvici/davčna osnova pri obračunu regresa)

17,90%

Akontacija dohodnine

144,55

Neto regres

698,24

Strošek delodajalca

842,79

Primer 2: Delodajalec izplača regres v višini 1.820,00 EUR bruto. Višina regresa je nad 70% povprečne plače zaposlenih v RS. Pri izračunu je upoštevana povprečna plača za mesec februar 2018 v znesku 1.146,60 EUR.

 

zneski v EUR

Bruto plača delavca

1.300,00

Prispevki delavca (22,10%)

287,30

Splošna olajšava

275,22

Davčna osnova za enomesečni dohodek

737,48

Bruto regres

1.820,00

70% povprečne plače zaposlenih v RS

1.146,60

Regres, ki je obdavčen s prispevki

673,40

Prispevki delavca (22,10%)

148,82

Prispevki delodajalca (16,10%)

108,42

Davčna osnova pri obračunu regresa ((bruto regres - prispevki/12) + davčna osnova za enomesečni dohodek)

876,74

Dohodnina po dohodninski lestvici

163,19

Povprečna davčna stopnja (dohodnina po dohodninski lestvici/davčna osnova pri obračunu regresa)

18,61%

Akontacija dohodnine

163,19

Neto regres

1.507,99

Strošek delodajalca

1.928,42

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj