Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v športni dvorani v Lenartu v najem

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v športni dvorani v Lenartu v najem

08. 05. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 4. 5. 2018, Stran: 1114

Predmet javnega zbiranja: Nepremičnina, ki se oddaja v najem v naravi predstavlja gostinski lokal v izmeri 71,56 m2, kar vsebuje gostinski lokal, priročno skladišče embalaže ob lokalu, in souporabo moškega in ženskega WC, ki ga je najemnik zavezan vzdrževati in čistiti.

Gostinski lokal, ki se daje v najem, se nahaja v objektu Športne dvorane Lenart, Ptujska cesta 27, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, ki leži na parc. št. 603/1, k.o. 532 Lenart v Slovenskih goricah, ID znak: 532-603/1-0.

Lokal obratuje in je v funkciji. Obratovanje lokala je omejeno na obdobje izvajanja izvenšolskih športnih dejavnosti z zakonskimi omejitvami, ki jih določa veljavni pravni red na tem področju. Gostinski lokal obratuje vse dni v letu, ko v športni dvorani potekajo organizirani treningi in športne prireditve ter druge organizirane aktivnosti pod nadzorom upravitelja športne dvorane. Zapiralni čas gostinskega lokala je v vsakem primeru ob 22. uri, oziroma se prilagodi urniku organizirane vadbe v športni dvorani. Med tednom, to je od ponedeljka do petka in ko potekajo v športni dvorani organizirani treningi, mora biti glavni vhod odprt od 17. ure.

V lokalu se nahaja osnovna gostinska oprema (točilni pult, police, hladilnik), ni pa nobenega premičnega inventarja v lasti najemodajalca. Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo najemnik postavil v lokalu, je njegova last.

Ponudbena cena - najemnina: najnižja izklicna ponudbena cena - najemnina za nepremičnino iz prejšnje točke znaša 200,00 EUR mesečno in se valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini izklicne ponudbene cene.

Več

Pogoji za sodelovanje: Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti.

Razpisnik: Občina Lenart

Rok: Rok za zbiranje ponudb je vključno do 25. 5. 2018, do 9. ure.

Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 400,00 EUR

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije dobite na telefonski številki: (02) 729-13-10, kontaktna oseba je Jože Dukarič. Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi.

Razpisna dokumentacija: Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v slovenskih goricah, glavna pisarna, št. 6/I) ali na uradni spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj