Predloga sprememb Slovenskih računovodskih standardov 2016

Predloga sprememb Slovenskih računovodskih standardov 2016

10. 04. 2018

Objavljeno: SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije, www.gzs.si, Avtor: Tadeja Bučar, univ. dipl. ekon.

Strokovna javnost je imela do 21. marca 2018 možnost podati svoje mnenje na predlog osnutka novega Slovenskega računovodskega standarda 15 - Prihodki (v nadaljevanju SRS oziroma SRS 15) in na predlog sprememb SRS 3 - Finančne naložbe.

Osnutek oz. predlog sta pripravljena na podlagi sprememb Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) in sicer MSRP 9 - Finančni instrumenti in MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci.

Predlog sprememb SRS 3 (2016) - Finančne naložbe: Spremembe se pri SRS 3 (2016) nanašajo na spremembe in dopolnitve člena 3.30. - odprava pripoznanja finančnega sredstva, ki je / ni kapitalski instrument.

Predlog osnutka SRS 15 (2019) - Prihodki: Predlog osnutka popolnoma novega SRS 15 (2019) obsega 68 členov, obstoječi SRS 15 (2016) pa obsega 41 členov.

Predlog osnutka SRS 15 (2019):

  • širi definicijo prihodkov od prodaje (SRS 15.4.).
  • širi definicijo pripoznavanja prihodkov (SRS 15.13.)
  • na novo opredeljuje določene ključne pojme, določeni ključni pojmi iz SRS 15 (2016) pa so črtani. Tako so na novo definirani pojmi: blago ali storitve, kupec in pogodba s kupcem.

Standard vpeljuje pojme kot so, primeroma:

  • obvladovanje blaga in storitev (SRS 15.45.),
  • izvršitvena obveza (SRS 15.16.),
  • metoda merjenja napredka (SRS 15.17),
  • metoda izložkov (SRS 15.46.),
  • metoda vložkov (SRS 15.47.).

Za zaključek: V kolikor bosta objavljena predloga sprejeta, bodo morale spremembe SRS 3 (2016) in novega SRS 15 (2019) upoštevati organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, od 1. januarja 2019, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. Dovoljeno pa bo, da organizacija uporablja standarda tudi prej, vendar pa bo morala navedeno informacijo ustrezno razkriti.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj