Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2018

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2018

13. 03. 2018

Objavljeno: Občina Kranjska Gora, 23. 2. 2018, http://obcina.kranjska-gora.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Kranjska Gora.

V letu 2017 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

 • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
 • Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
 • Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
 • Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise
 • Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva
 • Ukrep 9: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Kranjska Gora.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem ali registrirano poslovno enoto v občini Kranjska Gora.

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe, društva…), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev je 35.000 € in sicer za:

 • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 10.500 €
 • Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 10.500 €
 • Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva - 1.000 €
 • Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise - 500 €
 • Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva - 10.000 €
 • Ukrep 9: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov - 2.500€

Razpisnik: Občina Kranjska Gora

Rok: Rok za oddajo vlog je 1. 9. 2018.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kontaktna oseba: ga. Vida Černe, Tel: (04) 5809 812, e-naslov: cerne@kranjska-gora.si.

Dodatne informacije o prijavi in načinu prijave lahko zainteresirani dobijo tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice, Kontaktna oseba: ga. Eldina Čosatović, Tel: (04) 581 34 19, e-naslov: dina@ragor.si.

Za vse prosilce bo organizirana delavnica, na kateri bodo ponudili pomoč pri izpolnjevanju prijavnic in posredovali odgovore na morebitna vprašanja. Delavnica bo v torek, 17. 4. 2018, ob 12. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora in jo bo vodila Eldina Čosatović.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ter na spletni strani Občine Kranjska Gora: http://obcina.kranjska-gora.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj