Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

17. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 102, Datum: 11.12.2009, Stran: 3142

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P4, v izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana, in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 70.E, pri podvložku št. 4506/4, k.o. Zgornja Šiška, kar v naravi predstavlja vetrolov, tri prostore, od katerih sta dva prehodna, skladišče, manjši skladiščni prostor in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja, leži na parc. št. 557/40, k.o. Zgornja Šiška, z ID številko 989. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 70.E.

Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, po najemni pogodbi št. 4404-8/2003, z dne 5. 2. 2003.

Izhodiščna cena: 159.854,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Tel: (01) 306-10-85, Kontaktna oseba:

Damjana Popović Ljubi. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega

zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009102.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj