Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018

Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018

20. 02. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 9, Datum: 16. 2. 2018, Stran: 436

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju, podpora gospodarskim družbam, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na upravičenem območju,
 • ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
 • prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • zmanjšanje razvojnega zaostanka,
 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
 • usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,
 • razvoj socialnega podjetništva.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

 1. vzpostavitvi nove poslovne enote,
 2. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 3. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 4. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa znaša 1.360.000,00 EUR.

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Rok: Rok za oddajo vlog je 31. 3. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko interesenti zahtevajo le pisno, po elektronski pošti, na elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si.

Vprašanja morajo na elektronski naslov prispeti najkasneje do 23. 3. 2018, do 10. ure. Izvajalec bo, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno, javno objavil odgovor najkasneje 26. 3. 2018 do 15. ure. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mra.si, zato pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mra.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani izvajalca: www.mra.si in na spletni strani RRA Koroška: www.rra-koroska.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj