Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem (prostor za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb) - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem (prostor za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb) - Ljubljana

13. 02. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 9. 2. 2018, Stran: 359

Predmet javnega zbiranja: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb.

Predmet najema je poslovni prostor v delu stavbe št. 67, na zemljišču parc. št. 21/11, k.o. Poljansko predmestje. Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. Višina mesečnega najema pokriva obratovalne stroške (električna energija, voda in odvoz smeti) in znaša 210,00 EUR.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb po pogojih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem.

Pogodba za izvajanje prodaje zaprtim osebam bo z izbranim izvajalcem sklenjena za dobo treh let, to je predvidoma od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno 15. 3. 2018 do 24. ure.

Dodatne informacije: Dodatna pojasnila je mogoče dobiti pri Robinu Majniku, Tel: (01) 300-55-58, e-naslov: robin.majnik@gov.si. Ogled je možen vsak torek in petek med 9. in 11. uro, po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo pri pravosodnem policistu na vhodu v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, vsak delovni dan od 15. 2. 2018 do 15. 3. 2018. Dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj