Z novim letom novosti pri obračunu prispevkov samozaposlenih oseb in zaposlenih pri tujih delodajalcih

Z novim letom novosti pri obračunu prispevkov samozaposlenih oseb in zaposlenih pri tujih delodajalcih

06. 02. 2018

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 3. 1. 2018, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Od 1. januarja 2018 bodo morali vsi zavarovanci, ki so na podlagi opravljanja dejavnosti obvezno zavarovani kot samozaposlene osebe, zaposleni pri tujih delodajalcih in tisti, ki izvajajo dejavnost kot postranski poklic, upoštevati novi Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki določa nove obrazce in navodila za predložitev podatkov.

Obračun prispevkov za socialno varnost predlagajo zavezanci, ki so na podlagi opravljanja dejavnosti:

  • obvezno zavarovani kot samozaposlene osebe, ter zavezanci – osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo, in so obvezno zavarovane na podlagi šestega odstavka 19. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), na obrazcu v Prilogi 1 navedenem Pravilnika;
  • družbeniki, ustanovitelje zavodov in zadrug predlagajo zavezanci, ki so na tej podlagi obvezno zavarovani kot družbeniki, ustanovitelji zavodov in zadrug, na obrazcu v Prilogi 2;
  • kmetje, ki so kot kmetje obvezno socialno zavarovani, in kmetje, ki so se odločili za prostovoljni vstop v obvezno socialno zavarovanje, na obrazcu v Prilogi 3;
  • osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in so na tej podlagi obvezno zavarovani za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in poškodbo pri delu in poklicno bolezen, kot so osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi, osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji in niso obvezno zavarovane na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, osebe, ki v skladu s predpisi, ki urejajo gostinstvo, le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu, opravljajo dejavnost kot sobodajalci - fizične osebe, na obrazcu v Prilogi 4.
  • osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZPIZ-2 oziroma za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti po Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD) in so se pod določenimi pogoji iz 25. člena ZPIZ-2 oziroma po 57. členu ZUTD prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti, na obrazcu v Prilogi 5.

Pri tem bodo vsi navedeni zavezanci morali upoštevati navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev kot so določeni v Prilogi 6 k navedenem Pravilniku.

Delodajalci, ki niso plačniki davka v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in so zavezanci za prispevke delodajalca, izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost odslej na obrazcu Priloga 7 in v skladu z navodili v Prilogi 8. V obrazcu opravijo izračun prispevkov za socialno varnost v skladu s četrtim odstavkom 352. člena ZDavP-2. V obrazcu prikažejo zbirne podatke za vse svoje zaposlene o izplačanih prejemkih iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v osnovo za izračun prispevkov za socialno varnost, ki so bili izplačani v preteklem mesecu. Poleg zbirnih podatkov delodajalec, ki ni plačnik davka, za vse svoje zaposlene predloži tudi individualne podatke o prejemkih iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v osnovo za izračun prispevkov za socialno varnost, po posameznem zavarovancu - fizični osebi. Zbirne in individualne podatke predložijo ob smiselni uporabi navodil glede oblike in načina predložitve podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja za vse vrste dohodkov, ki so določena s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

Zaposleni pri delodajalcih s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije in so sami zavezanci za plačilo tudi prispevkov delodajalca, izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, pa bodo predložili podatke na obrazcu v Prilogi 9 in v skladu z navodili v Prilogi 10. Če je zavezanec zaposlen pri dveh ali več delodajalcih s sedežem v tujini, mora za vsakega delodajalca predložiti ločen obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost. V obrazcu zavezanci izračunajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke ter trg dela. Obračun prispevkov navedeni zavezanci lahko predložijo tudi na drugem ustreznem obrazcu, ki vsebuje vse podatke, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna prispevkov za socialno varnost, kot so predpisani na tem obrazcu.

Obračun prispevkov za socialno varnost vsi zavezanci predlagajo davčnemu organu najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Podatki iz obračunov prispevkov za socialno varnost se predlagajo davčnemu organu v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja FURS: https://edavki.durs.si/. Dostop in oddaja obračunov sta mogoča z uporabo certificiranih digitalnih potrdil. Navodila za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na spletnem naslovu: https://edavki.durs.si/ (pod zavihkom »Registracija«).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj