Spremembe v letu 2018 na področju davka od dohodkov pravnih oseb in davčnega postopka

Spremembe v letu 2018 na področju davka od dohodkov pravnih oseb in davčnega postopka

30. 01. 2018

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 3. 1. 2018, www.findinfo.si, Avtor: Natalija Kunstek

1. 1. 2018 prinaša kar nekaj sprememb na področju davčne zakonodaje. Veljati začnejo namreč novela na področju dohodnine, ZDDPO-2 in ZDavP-2. V nadaljevanju so predstavljene pomembnejše spremembe s področja ZDDPO-2 in ZDavP-2.

Novela ZDDPO-2O - Prevrednotenje finančnih instrumentov

Skladno s 15b členom ZDDPO-2 se zneski prevrednotenj finančnih instrumentov, ki se ne pripoznajo v izkazu poslovnega izida, temveč v izkazu drugega vseobsegajočega donosa v davčno osnovo vključijo ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oziroma odpravi finančnega instrumenta. Skladno s pojasnilom FURS gre za učinke sprememb poštene vrednosti lastniških finančnih sredstev, ki se merijo po pošteni vrednosti z učinki v drugem vseobsegajočem donosu, in učinke sprememb poštene vrednosti zaradi spremembe (lastnega) kreditnega tveganja finančnih obveznosti, ki se merijo po pošteni vrednosti z učinki v izkazu poslovnega izida.

Novela ZDDPO-2O - normiranci

Podobno kot z novelo ZDoh-2, se ustrezno spreminja tudi ZDDPO-2 na področju sistema normirancev. Določa se nov pogoj za obvezen izstop iz sistema normiranosti glede na povprečje prihodkov dveh zaporednih davčnih obdobij. Nov pogoj zavezancu omogoča, da lahko ostane v sistemu, če ima v dveh zaporednih davčnih obdobjih skupno do 300.000 eurov prihodkov.

Prihodki za namene doseganja praga 300.000 evrov med povezanimi osebami se seštevajo. V zvezi z definicijo povezanih oseb tudi novela ZDDPO-2O (podobno kot ZDoh-2) napotuje na že veljavne določbe 16. in 17. člena ZDDPO-2, pri tem pa definicijo povezanih oseb širi na brate in sestre. Ne glede na zapisano pa se prihodki med povezanimi osebami ne seštevajo, če zavezanec dokaže, da glavni namen ali eden od glavnih namenov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Podobno kot ZDoh-2 tudi ZDDPO-2 določa absolutno zgornjo mejo odhodkov, in sicer v višini 40.000 EUR oziroma 80.000 EUR za zavezance, z zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Novela ZDavP-2K - plačilo davka pri UJP

Skladno s 4. členom ZDavp-2K je možno od 1.1.2018 davek plačati tudi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP). V tem primeru se za dan plačila davka šteje dan, ko je davek plačan pri UJP (5. člen ZDavP-2K).

Novela ZDavP-2K - razveljavljena vsebina določenih predpisanih obrazcev

Ukinja se ureditev, po kateri je bila predpisana oblika naslednjih obrazcev:

  • za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane že pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine;
  • za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost;
  • obvestila glavnega delodajalca in izplačevalca pokojnine o uveljavljanju vzdrževanih družinskih članih;
  • za uveljavljanje dejanskih stroškov rezidenta, ki želi, da se mu dejanski stroški od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, priznajo že pri sestavitvi informativnega izračuna.

Posledično bodo prenehali veljati naslednji Pravilniki, ki predpisujejo obliko zgoraj navedenih obrazcev, in sicer:

  • Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06);
  • Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06);
  • Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 101/15).

Trenutno veljavni obrazci se še uporabljajo do izdaje podzakonskega akta, ki ga izda minister pristojen za finance najkasneje do 9.6.2018 (21. člen ZDavP-2K). Novi podzakonski akt bo na novo urejal vrsto in način, ne pa tudi oblike obrazcev za sporočanje navedenih podatkov FURS (npr. o vzdrževanih družinskih članih).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj