Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020

03. 01. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 75, Datum: 22. 12. 2017, Stran: 3000

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov slovenskim RO, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (H2020 oziroma Horizon 2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na spodnji povezavi v zavihku z nazivom H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html.

Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v Evidenco RO, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Vrednost razpisa: Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Rok: Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se po tem javnem razpisu štejejo tudi prijave, ki se nanašajo na recenzije, prejete v času od 17. 11. 2017 do 31. 12. 2017, če v glavno pisarno agencije prispejo v 45 dneh od datuma na spremnem pismu k recenziji oziroma od datuma, ki je naveden na recenziji, če le-ta ni naveden na spremnem pismu k recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, Tel: (01) 400-59-73 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije: www.arrs.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj