Javna dražba za prodajo poslovnega prostora na Aškerčevi cesti 4, v Rimskih Toplicah

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora na Aškerčevi cesti 4, v Rimskih Toplicah

17. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 102, Datum: 11.12.2009, Stran: 3127

Predmet razpisa: Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je poslovni prostor v novozgrajeni poslovno stanovanjski stavbi s številko 1039-960, z naslovom Aškerčeva cesta 4, 3272 Rimske Toplice, ki je povezana s parcelo 1039-955/13, v katastrski občini 1039 Rimske Toplice. Poslovni prostor v naravi predstavlja nepremičnina z naslednjimi identifikacijskimi oznakami:

- Številka dela stavbe: 1039-960-1,

- Številka poslovnega prostora: 1,

- Neto tlorisna površina dela stavbe (v m2) - vpisana v kataster stavb: 90,55 m2,

- Dejanska raba dela stavbe: nestanovanjska - poslovni prostor 1 (po projektu

poslovni prostor lekarne).

Poslovno-stanovanjski objekt ima štiri izdelane etaže. Poslovni prostori so last Občine Laško, stanovanja pa last Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško. Po projektu poslovni prostori obsegajo: poslovni prostor 1 (po projektu prostor za lekarniško dejavnost), poslovni prostor 2 (po projektu pisarniški poslovni prostor krajevne skupnosti), poslovni prostor 3 (po projektu poslovni prostor za dejavnost zobne tehnike) in zdravstveno postajo. Ostali prostori so namenjeni stanovanjem in servisnim prostorom zanje.

Vsi poslovni prostori imajo dostope iz zunanjih površin, stanovanjski vhod pa je ločen od poslovnih površin. Objekt je na JZ strani vkopan za celotno etažo ter ima vgrajeno dvigalo. Ogrevanje je urejeno preko daljinskega ogrevanja na sodobno lesno gorivo - pelete. Vsak poslovni prostor in stanovanje ima lastne merilnike za ogrevanje - kalorimetre, elektriko ter vodo. Dostop do objekta je z javnih površin. Parkirna mesta so locirana ob objektu na parc. št. 958/9, 960/25 in 955/12, k.o. 1039 - Rimske Toplice. Poslovno-stanovanjski objekt je lociran v samem središču kraja Rimske Toplice in se nahaja v neposredni bližini pošte, trgovin z živili, avtobusnega postajališča, železniške postaje, rekreativnih površin, Rimskih term ter odprtega termalnega kopališča (5-10 min peš hoje).

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša izklicna cena brez vključenega davka na dodano vrednost 176.166,77 EUR.

Davek na dodano vrednost po stopnji 20% za poslovne prostore ni vključen v izklicno ceno in ga je kupec poslovnega prostora dolžan plačati poleg kupnine v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi.

Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Razpisnik: Občina Laško

Rok: Javna dražba za nepremičnino bo v torek, dne 12. januarja 2010, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Kandidati za nakup poslovnega prostora se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe, tj. do 8.30, izkazati z zahtevanimi dokazili.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-00, 03/733-87-12 in

03/733-87-14 ali e-naslovih: obcina@lasko.si; stanka.jost@lasko.si; in luka.picej@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled

nepremičnin, ki so predmet javne dražbe.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009102.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj