Prvi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji

Prvi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji

03. 10. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 29. 9. 2017, Stran: 2300

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji (RGS Zasavje) za bančne kredite, ki jih RRA Zasavje kot izvajalka razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju zasavske statistične regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi razpisa Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Zasavje.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v zasavski statistični regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Namen razpisa: Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin zasavske statistične regije (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litijo.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupen garancijski potencial RGS Zasavje znaša 3.200.000,00 EUR in je razpisan na podlagi sredstev Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) za namen izvajanja sheme RGS Zasavje, ki na dan objave tega razpisa znaša 1.000.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpisnik: RRA Zasavje

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018.

Rok za oddajo prijav je od 2. 10. 2017 do porabe sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 8. do 15. ure na telefonski številki: 00386(0)838-49-500 oziroma na e-naslovu: andraz.malovrh@rra-zasavje.si.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Zasavje: www.rra-zasavje.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj