Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in dejavnosti socialnih podjetij v Mestni občini Murska Sobota v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in dejavnosti socialnih podjetij v Mestni občini Murska Sobota v letu 2017

11. 08. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 11. 8. 2017, Stran: 2033

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti, ki jih izvajajo socialna podjetja v Mestni občini Murska Sobota v letu 2017, katera so pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava in druge organizacije (v nadaljevanju upravičenci), statusno organizirane kot socialna podjetja ter so vpisane v evidenco socialnih podjetij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti, ki jih socialna podjetja izvajajo na področjih socialnega, družinskega varstva in varstva invalidov, področju zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost, ekološke proizvodnje hrane, ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali, spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije. Z razpisom želi Mestna občina Murska Sobota spodbuditi izvajanje dejavnosti socialnih podjetij na območju občine, ki se izvajajo v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja socialnih podjetij, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na zaposlovanje ranljivih skupin prebivalstva.

Cilj razpisa: Cilj razpisa je podpreti programe in pospešiti izvajanje dejavnosti socialnih podjetij na območju Mestne občine Murska Sobota.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem programa oziroma dejavnosti in so lahko:

 • stroški plač zaposlenih, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, nagrade za delo prostovoljcev,
 • stroški nakupa, vzdrževanja ali najema osnovnih sredstev, opreme ter neopredmetenih osnovnih sredstev,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški za službena potovanja in drugi neposredni stroški.

Pogoji za sodelovanje:Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki:

 • izvajajo dejavnosti na področju socialnega podjetništva,
 • so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki že imajo pridobljen status socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu,
 • imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota ali svojo dejavnost pretežno izvajajo na področju Mestne občine Murska Sobota,
 • izvajajo gospodarsko dejavnost, ki jo imajo registrirano in jo izvajajo kot socialno podjetje,
 • nimajo neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če so v preteklih letih prejeli sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
 • prijavljajo projekt, v okviru katerega bodo izvajali program ali dejavnost, ki je predmet razpisa,
 • prijavljajo projekt, ki je izključno nepridobitnega značaja in vključuje ranljive skupine prebivalstva, predvsem romsko populacijo,
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
 • pri podaji vloge upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB),
 • niso že prejemniki sredstev po javnih razpisih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije za zagon socialnih podjetij.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2017 znaša 10.000,00 €.

Razpisnik: Mestna občina Murska Sobota

Rok: Rok za prijavo je do vključno 4. 9. 2017 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: milena.voros@murska-sobota.si.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po telefonu na številki: (02) 525-16-73, Kontaktna oseba: Milena Vöröš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na e-naslov: milena.voros@murska-sobota.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, vsak delovni dan.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj