Koledar poročanja za mesec avgust 2017

Koledar poročanja za mesec avgust 2017

01. 08. 2017

Objavljeno: www.racunovodja.com, 24. 7. 2017, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v avgustu 2017 ne smete zamuditi.

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov - samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2017
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2017

Do 14. 8.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2017

Do 15. 8.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2017
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu juliju 2017; Do 16. 8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Do 16. 8.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za julij 2017; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za julij 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 8. 2017
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače, za julij 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 8. 2017
 • obračun in plačilo požarne takse za julij 2017

Do 18. 8.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za julij 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2017
 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2017
 • Obrazec SN11- T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za julij 2017
 • Obrazec SN22 -T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za julij 2017
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2017
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2017

Do 21. 8.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2017
 • Obrazec DDV-O za julij 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2017 (op. plačilo DDV je 31. 8.)
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za julij 2017 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

Do 24. 8.

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7. (začetek vnosa 17. 8.)

Do 31. 8.

 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2017 izplačani samostojno
 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za julij 2017
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za julij 2017
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2017
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2017
 • Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2017
 • Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2017

Opombe:

1.) Novost od 1. 1. 2017 ZDavP-2:

 • 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak
 • Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.

2.) Kako ravnati v primeru, če je predvideni datum oddaje sobota. V primeru predložitve podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan ob 24.00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24.00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

3.) 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj