Javno povabilo »Usposabljanje na delovnem mestu« 2017/2018

Javno povabilo »Usposabljanje na delovnem mestu« 2017/2018

25. 07. 2017

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 17. 7. 2017, www.ess.gov.si

Predmet javnega poziva: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«.

Usposabljanje na delovnem mestu (UDM) po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, morebitno usposabljanje od doma ni dovoljeno.

UDM lahko traja 2 ali 3 mesece. V obdobju odobrenega trajanja se usposabljanje praviloma izvaja brez prekinitev, ob upoštevanju pravil časovnega poteka (točka 5.3 tega javnega povabila).

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 oseb.

Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti najmanj 60 ur mentorstva v primeru 2 mesečnega usposabljanja in najmanj 90 ur v primeru 3 mesečnega usposabljanja, praviloma mesečno 30 ur mentorstva. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na predpisano število opravljenih mentorskih ur.

Delodajalec mora vključene osebe v času usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu ter spadajo v ciljno skupino javnega povabila.

Program UDM je namenjen pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Program prispeva k spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljnih skupin. Dodana vrednost programa je v njegovem prispevku k pozitivni naravnanosti vključenih oseb do odgovornega reševanja svojega zaposlitvenega položaja, in sicer s pomočjo pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih področjih, širjenju socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo zaposlitvene možnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za izvajanje programa UDM je namenjenih okvirno 7.370.595,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Povabilo je odprto od 17. 7. 2017 do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 11. 2018 do 12. ure.

Dodatne informacije: Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila so na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si/ (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce/Aktualni razpisi in povabila).

Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

  • pri skrbnici programa Dragomili Šeško na centralni službi Zavoda. Morebitna vprašanja naslovijo pisno na e-naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja;
  • v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki: 080 20 55 ali e-naslovu: kontaktni.center@ess.gov.si;
  • pri strokovnih delavcih, pristojnih za program na OS Zavoda.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce). Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (ob ponedeljkih, torkih in sredah od 8. ure do 12. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure, ter še od 13. do 15. ure ob ponedeljkih in torkih in od 13. do 17. ure ob sredah).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj