1. javna dražba za prodajo nepremičnin Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor

1. javna dražba za prodajo nepremičnin Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor

18. 07. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 14. 7. 2017, Stran: 1815

Predmet javne dražbe: Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na naslovu: Kraigherjeva ulica 3, Lenart v Slovenskih goricah v neto tlorisni izmeri 184,50 m2, posamezni del št. 4 v stavbi št. 832 k.o. Lenart v Slovenskih goricah, poslovni prostor, ID znak dela stavbe 532-832-4, energetski razred: E.

Poslovni prostor je nezaseden.

Izklicna cena znaša 90.000,00 EUR.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane.

Pri nepremičnini je v izklicni ceni zajeta vsa oprema, ki se morebiti nahaja v nepremičnini.

Novi lastnik mora na lastne stroške urediti prenos imetništva komunalnih in drugih priključkov pri posameznih distributerjih.

Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec.

Prodajalec nosi stroške overitve pogodbe, kupec pa davek na promet z nepremičninami ali DDV v primeru, če sta obe pogodbeni stranki zavezanki za DDV, pri čemer morata v slednjem primeru pravočasno podpisati izjavo o pravici do odbitka celotnega DDV. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Javni zdravstveni zavod, Mariborske lekarne Maribor

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila v prostorih Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, Maribor v sejni sobi v II. nadstropju, dne 12. 9. 2017 ob 12. uri.

Dražitelji se morajo na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe od 11.30 do najkasneje 11.50 ter ob prijavi na dražbo nepremičnine predložiti ustrezne dokumente.

Dražitelji morajo do vključno dne 5. 9. 2017 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene.

Dodatne informacije: Vsa vprašanja o nepremičnini in pogojih javne dražbe lahko interesenti naslovijo na e-naslov: tanja.bauer@mb-lekarne.si ali pokličejo na telefonsko številko: (02) 450-27-83 (centrala zavoda) (od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro). Kontaktna oseba je Tanja Bauer.

Ogled nepremičnine bo mogoč vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 12. do 13.30, po predhodni najavi na e-naslov: tanja.bauer@mb-lekarne.si ali po telefonu na številko: (02) 450-27-83 (centrala zavoda). Kontaktna oseba je Tanja Bauer.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj