Prvi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

Prvi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

18. 07. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 7. 7. 2017, Stran: 1723

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate predelave, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

  1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
  2. izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
  3. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi;
  4. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
  5. se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES ali
  6. bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so:

  1. gospodarske družbe,
  2. zadruge,
  3. samostojni podjetniki posamezniki ali
  4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 3.340.361,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je trideset dni.

Dodatne informacije: INFO točka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel. (01) 580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi pri ARSKTRP. Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si/, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni obrazec in razpisna dokumentacija. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP.

MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj