Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018

18. 07. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 14. 7. 2017, Stran: 1800

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve1 ali razširitve2 ekonomsko-poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Podpora podjetniškim inkubatorjem ni predmet tega javnega razpisa.

1 Dograditev - pomeni dograditev že obstoječe infrastrukture ekonomsko-poslovne cone. Poslovna cona, kjer je potrebna dograditev, nima vse potrebne infrastrukture, ki bi omogočala normalno delovanje cone.

2 Razširitev - pomeni povečanje površin ekonomsko-poslovne cone in izgradnjo infrastrukture na teh površinah.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilji javnega razpisa so:

  • prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
  • povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP),
  • povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dograditve ali razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko-poslovnih con. Pri tem se za ekonomsko-poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in/ali gospodarske cone. Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za ekonomsko-poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

Ciljne skupine operacije so mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki bodo poslovala v opremljeni/dograjeni/razširjeni ekonomsko-poslovni coni. Upravičenci so občine, ki so tudi investitorji operacije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 15.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 8. 9. 2017.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si. Vprašanja morajo prispeti na gornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si. Iz zastavljenih vprašanj ne smejo biti razvidni, oziroma iz njih ni moč razkriti morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. V kolikor bo tak podatek iz vprašanja razviden, si ministrstvo pridružuje pravico do spremembe oziroma preoblikovanja vprašanja na način, da navedenih podatkov ne bo mogoče razbrati. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj