Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2017

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2017

06. 06. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 2. 6. 2017, Stran: 1421

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV v letu 2017. Sredstva predstavljajo pomoč de minimis in se dodelijo za Sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij.

Upravičeni stroški sofinanciranja so:

  • stroški ustanovitve podjetja,
  • stroški izdelave poslovnega načrta za nov poslovni program,
  • stroški promocije (stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini, stroški oglaševanja in izdelave promocijskih materialov),
  • stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa,
  • stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega programa,
  • materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (strošek nakupa strojev in opreme, ki je namenjeno za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja). Pri tem se strošek nakupa opreme lahko izkazuje z več računi, v kolikor oprema na računu sestavlja neko celoto oziroma se nanaša na isto osnovno sredstvo. Skupna nabavna vrednost te opreme mora presegati 650,00 EUR,
  • nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro, mala in srednje velika enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar bodo izvajali projekt na območju MOV.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev je 40.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Velenje

Rok: Rok za oddajo vloge je 7. 7. 2017, do 9. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan na Uradu za razvoj in investicije MOV, Kontaktna oseba: Metka Špindler, Tel: (03) 89-61-682, e-pošta: metka.spindler@velenje.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si (priložnosti/razpisi) ali pa jo lahko, v tem roku, zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na naslovu: Mestna občina Velenje - vložišče (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, Velenje.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj