Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

30. 05. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 26. 5. 2017, Stran: 1335

V javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/17 z dne 5. 5. 2017, se spremeni:

  • V podpoglavju 9.5 »Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov« v točki A. »Stroški plač« se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek v celoti spremenijo in nadomestijo z naslednjim besedilom:

»Stroški plač so namenjeni kritju stroškov plač ter drugih povračil v zvezi z delom zaposlenih na projektu. V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom v obsegu za največ dve zaposlitvi za polni delovni čas na posameznem projektu.

Obvezno:

V okviru posameznega projekta morata biti obvezno prijavljena:

  • ena oseba kot vodja projekta, zaposlen za polni oziroma krajši delovni čas, vendar ne manj kot 0.5 zaposlitve polnega delovnega časa (naloge: vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija s projektnimi partnerji in sofinancerji projekta, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Skupni upravičen strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom za vodjo projekta za polno zaposlitev na letni ravni lahko dosega največ 36.000,00 EUR.
  • strokovni delavec/delavka, katerega delo lahko opravlja več oseb, ki v skupnem obsegu ne presegajo 1.5 zaposlitve za polni delovni čas (naloge: priprava vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje informacij o projektu ipd.). Skupni upravičen strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom posameznega strokovnega delavca/delavke za polni delovni čas na letni ravni lahko dosega največ 27.000,00 EUR. V primeru zaposlitve v skupnem obsegu 1.5 zaposlitve za polni delovni čas skupni upravičeni strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom na letni ravni ne sme presegati 40.500,00 EUR.«

V skladu s tem popravkom se uskladi tudi:

  • Razpisna dokumentacija

Spremenjena razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Ta popravek začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj