Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2017

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2017

28. 04. 2017

Objavljeno: Občina Juršinci, 23. 3. 2017, www.jursinci.si

Namen razpisa: Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, vzpodbujanja povezovanja med podjetji in z institucijami znanja ter vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednji ukrep:

1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij.

Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:

  • stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
  • stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje,
  • stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:

  • stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.

Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega inventarja in opreme.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:

  • samostojni podjetnik posameznik,
  • mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR),
  • majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR),
  • srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR).

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 3.860,00 EUR.

Razpisnik: Občina Juršinci

Rok: Rok za oddajo vlog je 27. 10. 2017, do 13. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Sašo Golob Hodnik, Tel: (02) 758 21 42 ali pišete na e-naslov: obcina.jursinci@jursinci.si z navedbo »razpis podjetništvo - de minimis«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Juršinci: www.jursinci.si, rubrika razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj