Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2017

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2017

28. 04. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 28. 4. 2017, Stran: 1167

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017 oziroma do dneva porabe sredstev,
  • poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec vsaj eno leto,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,
  • samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto od podpisa pogodbe.

V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 25.000 €.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 31. 8. 2017.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Tel: (02) 88-42-927 ali pišete na e-naslov: info@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis samozaposlovanje«.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o.: www.podjetniskicenter-sg.si ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: www.slovenjgradec.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj