Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

18. 04. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 14. 4. 2017, Stran: 919

Slovenija je prepoznala trajnostni razvoj kot razvojno usmeritev celotnega slovenskega turizma in vzpostavila institucionalni okvir, ki podpira prizadevanja pristojnih organov za sprejemanje razvojnih ukrepov v to smer.

V letu 2015 smo v Sloveniji vzpostavili Zeleno shemo Slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program, certifikacijska shema in znak za destinacije in ponudnike namestitev. Komuniciramo jo z znamko Slovenia Green. Znamka promovira zeleno delovanje turističnih ponudnikov in destinacij, pri čemer ponudniki pridobijo znak Slovenia Green Accommodation. Ponudniki lahko pristopijo k zeleni shemi na podlagi že pridobljenega mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka, ki so predmet tega javnega razpisa in ki so navedeni v nadaljevanju.

Namen razpisa: Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka. (Več informacij na: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma, in Razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.)

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli s sofinanciranjem stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje EU (angl. EU Ecolabel), Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.

Upravičeni stroški: Upravičeni so naslednji stroški:

  • a) svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega znaka,
  • b) izvajanje promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve,
  • c) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.

Vsi ostali stroški so neupravičeni.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, v kolikor je predhodno že pridobil zadevni znak. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva znaka hkrati, v kolikor je zadevna znaka pridobil.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 98.000,00 EUR. Sredstva bodo na razpolago kot sledi: 49.000,00 EUR v letu 2017 in 49.000,00 EUR v letu 2018.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2017 in 2018.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2018.

Prvo odpiranje prispelih vlog v letu 2017 bo 30. 5. 2017, drugo pa 3. 7. 2017.

V letu 2018 bo prvo odpiranje vlog 16. 1. 2018 in drugo 10. 4. 2018.

V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog. Datumi odpiranja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: www.mgrt.gov.si.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve prosilca, poslane po elektronski pošti na naslov: irena.milinkovic@gov.si.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj