Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2017

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2017

04. 04. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 15, Datum: 31. 3. 2017, Stran: 815

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d., Intesa Sanpaolo Bank d.d. in Abanke d.d. in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2017 subvencionirala obrestno mero.

Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in za financiranje trajnih obratnih sredstev na področju malega gospodarstva, in sicer za naslednje upravičene stroške:

 • stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa opreme in strojev,
 • stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
 • davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.

Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2017 do vključno 22. decembra 2017.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do dodelitve kreditov po tem javnem razpisu je upravičeno:

 • mikro podjetje,
 • malo podjetje in
 • samostojni podjetnik posameznik,

ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev znašaj 60.000,00 EUR

Razpisnik: Občina Tolmin

Rok: Vloge morajo biti predložene v razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2017, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 24. novembra 2017, do 12. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:

 • na Občini Tolmin, Kontaktna oseba: Janja Bičič, Tel: (05) 381-95-30, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, ali na e-naslov: janja.bicic@tolmin.si;
 • na Novi KBM d.d., Trg maršala Tita 14, Tolmin, Kontaktna oseba: Marjetka Krivec, Tel: (05) 331-71-41, vsak delovni dan med 8. in 15.30;
 • na Intesa Sanpaolo Bank d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, Tolmin, Kontaktna oseba: Mateja Lukman Pagon, Tel: (05) 388-41-51, vsak delovni dan med 8.30 in 16.30 in
 • na Abanki d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin, Kontaktna oseba: Klavdija Rot, Tel: (05) 381-08-13, vsak delovni dan med 8.30 in 12. uro ter med 14. in 17. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani vlagatelji od dneva objave javnega razpisa dalje dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin: www.tolmin.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj