Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

28. 03. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 24. 3. 2017, stran: 670

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Podpora je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa, in sicer:

 • fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, in agrarnim skupnostim v skladu z ZAgrS (sklop A) in
 • pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom (sklop B).

Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost delijo na:

 • enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno 100.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe,
 • zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec do podpore je:

 • lastnik oziroma zakupnik gozda,

 • pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 - sečnja oziroma 02.400 - storitev za gozdarstvo,

 • agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 EUR, od tega:

 • za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
 • enostavne naložbe skupno 800.000 EUR,
 • zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR;
 • za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
 • enostavne naložbe skupno 800.000 EUR,
 • zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017 do 24. ure.

Dodatne informacije:

 • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
 • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
 • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Razpisna dokumentacija: MKGP na spletnih straneh objavi prijavni obrazec s prilogami, kar predstavlja razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa. Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev se objavijo na spletnih straneh MKGP in agencije.

Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz pete točke tega poglavja agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si/, prek katerega se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem agencije. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem agencije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj