Posebnosti predložitve letnega poročila društva za leto 2016

Posebnosti predložitve letnega poročila društva za leto 2016

07. 03. 2017

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 6. 3. 2017, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Čeprav zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) veljajo že precej časa, pa bodo društva naslednjem mesecu prvič predložile letno poročilo po novem. Temeljna novost pri predložitvi letnega poročila so poenoteni obrazci bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse vrste poslovnih subjektov, nekateri subjekti (društva, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava idr.) pa bodo morali predložiti še Dodatne podatke k računovodskim izkazom, ki so bili v minulih letih sestavni del računovodskih izkazov. Pravne osebe (razen pravnih oseb javnega prava) bodo predložile podatke odslej v evrih s centi, kar je usklajeno s predložitvijo podatkov za davčni organ.

V skladu s 26. členom Zakona o društvih (ZDru-1) društvo sestavi letno poročilo v skladu s smernicami Slovenskega računovodskega standarda 33 (2016) – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, ki zajema:

  • bilanco stanja s pojasnili, ki opisujejo tudi opis porabe čistega presežka prihodkov nad odhodki preteklih obračunskih obdobij,
  • izkaz poslovnega izida s pojasnili,
  • prilogo k izkazu poslovnega izida (nov obrazec za leto 2016!) s pojasnili, ki prikazujejo obseg pridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju.

V skladu s SRS 33.7. mora društva za izdelavo priloge sprejeti ustrezna sodila za razvrščanje posrednih stroškov iz naslova pridobitne dejavnosti od stroškov iz naslova nepridobitne dejavnosti. Pri oblikovanju sodil lahko društvo izhaja iz razmerja med stroški iz naslovov pridobitne in nepridobitne dejavnosti v obračunskem obdobju. Pri tem mora sodila v prilogi razkriti.

Pri izdelavi letnega poročila za leto 2016 velja izpostaviti, da bo to prvo poročanje po novih Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2016), kar pomeni, da bo potrebno učinke prehoda na SRS 2016 razkriti pri prvem poročanju po SRS 2016. To pomeni, da bo potrebno za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2016 oziroma prvi dan poslovnega leta po tem datumu, sestaviti računovodske izkaze po SRS 2016 in v njih ustrezno preračunati ter predstaviti podatke za primerljivo obdobje v skladu s smernicami iz 11. točke prehodnih določb Uvoda v slovenske računovodske standarde in okvira slovenskih računovodskih standardov (2016).

Glede predložitve računovodskih izkazov je Slovenski inštitut za revizijo v številki revije Sirius 6/2016 objavil predstavitev podatkov pri prvem poročanju po SRS (2016) v katerem bralce seznanja, da bo Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ob predložitvi podatkov za leto 2016 sicer zagotovila uvoz nekaterih podatkov, poročevalci pa bodo morali glede na spremembe enotnega kontnega okvira nekatere podatke spremeniti, dopolniti oziroma zagotoviti. Pri tem bodo morala društva dopolniti postavke v:

  • bilanci stanja - AOP 004 – Neopredmetena sredstva, AOP 009 – Dolgoročne aktivne časovne razmejitve, AOP 010 – Opredmetena osnovna sredstva (zmanjšana za znesek stanja naložbenih nepremičnin v gradnji, ki se je pri prehodu prenesel na AOP 018 – Naložbene nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi), AOP 018 – Naložbene nepremičnine (povečane za znesek prenesen iz AOP 010 – Opredmetena osnovna sredstva, AOP 020 – Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil, AOP 024 – Dolgoročna posojila, AOP 041 – Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil, AOP 045– Kratkoročna posojila, AOP 067 - Revalorizacijske rezerve (del zneska iz AOP 020 – Presežek iz prevrednotenja, ki se nanaša na opredmetena osnovna sredstva), AOP 301 – Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (drugi del zneska iz AOP 020 – Presežek iz prevrednotenja, ki ostane po vpisu podatka v AOP 067), AOP 073 – Rezervacije (del zneska iz AOP 021 – Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve, ki se nanaša na rezervacije, AOP 074 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (del zneska iz AOP 021 – Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve, ki se nanaša na dolgoročne časovne razmejitve).
  • izkazu poslovnega izida - AOP 110 - Čisti prihodek od prodaje (seštevek od AOP 051 do AOP 058; zmanjšan za znesek subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugih prihodkov, ki so povezani s poslovnimi učinki; in druge poslovne prihodke), AOP 124 - Subvencije, dotacije regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki, AOP 125 - Drugi poslovni prihodki (seštevek zneskov AOP 051 do AOP 058, ki se nanašajo na druge poslovne prihodke), AOP 129 - Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala (AOP 064 zmanjšan za stroške porabljenega materiala), AOP 130 – Stroški porabljenega materiala, AOP 140 - Stroški plač, AOP 141 – Stroški pokojninskih zavarovanj, AOP 142 – Stroški drugih socialnih zavarovanj, AOP 143 – Drugi stroški dela, AOP 145 – Amortizacija, AOP 146 - Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih, AOP 147 – Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih, AOP 148 – Drugi poslovni odhodki ( seštevek zneskov iz AOP 071 – Drugi odhodki iz dejavnosti in AOP 069 – Dotacije drugim pravnim osebam), AOP 155 – Finančni prihodki iz deležev, AOP 160 – Finančni prihodki iz danih posojil, AOP 163 – Finančni prihodki iz poslovnih terjatev, AOP 168 – Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb, AOP 169 – Finančni odhodki iz finančnih obveznosti, AOP 174 - Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (znesek iz AOP 074 – Finančni odhodki, ki se nanaša na finančne odhodke iz oslabitve poslovnih obveznosti).

V skladu s 14. členom novega in za vse pravne subjekte enotnega Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov društva, nezavezana k revidiranju računovodskih izkazov, predložijo AJPES;

  • za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta – podatke iz bilance stanja iz Priloge 1 in podatke iz izkaza poslovnega izida iz Priloge 2 ter dodatne podatke k izkazu poslovnega izida iz Priloge 7, ki je sestavni del poročila;
  • za javno objavo letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, dodatne podatke k izkazu poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva.

Če prihodki ali odhodki društva presežejo znesek 1 milijon evrov, mora društvo, v skladu s 27. členom ZDru-1 zagotoviti revizijo računovodskih izkazov, ki mora biti opravljena v šestih mesecih po zaključku poslovnega leta. Društva zavezana reviziji morajo za državno statistiko in davčne namene predložiti podatke iz letnih poročil in druge podatke na poenotenih obrazcih do zadnjega dne meseca marca tekočega leta, za javno objavo pa predložijo revidirano letno poročilo z revizorjevim mnenjem AJPES v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj