Spremembe javnega razpisa za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti - ANS 2016

Spremembe javnega razpisa za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti - ANS 2016

07. 03. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 3. 3. 2017, Stran: 479

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre­membe javnega razpisa za dodeljevanje sredstev pro­jektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti - ANS 2016, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 9. 12. 2016 (Ob-3599/16) in spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 16. 12. 2016 (Ob-3646/16), v katerega se vključijo na­slednje spremembe:

 • V preambuli v drugi alineji javnega razpisa se za besedico »in« spremeni besedilo, ki se po novem glasi:

»Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po­moči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16),«

 • V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po no­vem glasi:

»1. Roki za oddajo prijav so: 10. 1. 2017, 6. 3. 2017, 10. 4. 2017, 10. 5. 2017 in 12. 6. 2017.«

 • V 6. poglavju, v 2.2 točki, v a.) odstavku javnega razpisa se v drugem odstavku besedilo »31. 12. 2015« zamenja z:

»31. 12. 2015, za oddane vloge na prvi, drugi in tretji razpisni rok oziroma 31. 12. 2016 za oddane vloge na naslednja razpisna roka«

 • V 6. poglavju, v 2.2 točki, v f.) odstavku javnega razpisa se prva alineja v celoti po novem glasi:

»posluje na področju oziroma projekt, ki ga želi izvesti sodi v sektor:

 • ribištva in akvakulture, kakor ga določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013 z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi­ške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop do finančnih sred­stev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP in pomoči za prikrajšane in invalidne delavce po Uredbi 651/2014/EU ter pomoči de minimis;
 • premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovni­kov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24), z izjemo pomoči de minimis;
 • primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v pri­logi I Pogodbe o delovanju Evropske unije, z izjemo nadomestila za dodatne stroške, ki niso stroški prevoza v najbolj oddaljenih regijah, kakor je določeno v točki (b) drugega odstavka 15. člena Uredbe 651/2014/EU, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financi­ranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije v MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje in pomoči za prikrajšane delavce in invalide po Uredbi 651/2014/EU ter pomoči de minimis;
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ka­dar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli­čine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
 • ladjedelništvu;
 • v proizvodnji in distribuciji energije ter energet­ski infrastrukturi;
 • jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah;
 • industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah;
 • prometa in s tem povezani infrastrukturi, našte­tih v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;«
 • V 9. poglavju, v 1. točki javnega razpisa se v dru­gi alineji in četrti alineji besedilo »posojila« zamenja z:

»sredstev«

 • V 11. poglavju, v 11.1 točki javnega razpisa se priloga »13. BIL« po novem glasi:

»13. BIL Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil letne izkaze poslo­vanja za preteklo leto poslovanja, tj. leto 2015 oziroma 2016. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vla­gatelj predložiti sam.

Pri prvem, drugem in tretjem razpisnem roku od­daje vloge vlagatelji priložijo izkaze poslovanja za leto 2015, vlagatelji, ki oddajo vlogo na naslednja razpisna roka, priložijo izkaze poslovanja za leto 2016, in sicer Bilanco stanja, Izkaz poslovnega izida ter Bilančnega dobička oziroma bilančne izgube (slednjega le v kolikor vlagatelj izdeluje) – priloga ne velja za kmete pri name­nu A1 in A2.«

 • V 11. poglavju, v 11.2 točki javnega razpisa se v prilogi »1. INV » pri namenu B1 in B2 v drugi alineji besedilo »2015« zamenja z:

»2015, v primeru oddanih vlog na prvi, drugi in tretji razpisni rok oziroma za leto 2016 v primeru oddanih vlog na naslednja razpisna roka«

 • V 13. poglavju javnega razpisa se 3. točka po novem glasi:

»3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so pri­spele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku oziroma v naslednjih rokih, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku javnega razpisa. Odpi­ranje vlog je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranja niso javna.«

V skladu s spremembami javnega razpisa je spre­menjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi). Ostalo bese­dilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj