Novosti izdelave in predložitve letnega poročila samostojnih podjetnikov

Novosti izdelave in predložitve letnega poročila samostojnih podjetnikov

21. 02. 2017

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 20. 2. 2017, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 bodo tudi podjetniki morali upoštevati zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Temeljna novost pri predložitvi letnega poročila so poenoteni obrazci bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse vrste poslovnih subjektov, pravne osebe (razen pravnih oseb javnega prava) bodo predložile podatke odslej v evrih s centi, kar je usklajeno s predložitvijo podatkov za davčni organ.

Prav tako bodo vse pravne osebe v naslednjih mesecih prvič poročale po novih Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2016), pri čemer bo potrebno učinke prehoda na SRS 2016 razkriti pri prvem poročanju po SRS 2016. To pomeni, da bo potrebno za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2016 oziroma prvi dan poslovnega leta po tem datumu, sestaviti računovodske izkaze po SRS 2016 in v njih ustrezno preračunati ter predstaviti podatke za primerljivo obdobje v skladu s smernicami iz 11. točke prehodnih določb Uvoda v slovenske računovodske standarde in okvira slovenskih računovodskih standardov (2016).

Glede predložitve računovodskih izkazov je Slovenski inštitut za revizijo v številki revije Sirius 6/2016 objavil predstavitev podatkov pri prvem poročanju po SRS (2016) v katerem opozarja, da bo Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ob predložitvi podatkov za leto 2016 sicer zagotovila uvoz nekaterih podatkov za mikro in majhne podjetnike, nekatere podatke pa bo potrebno spremeniti, dopolniti oziroma zagotoviti. Pri tem bodo podjetniki morali spremeniti postavke v bilanci stanja - AOP 010 – Opredmetena osnovna sredstva (zmanjšane za znesek stanja naložbenih nepremičnin v gradnji, ki se je pri prehodu prenesel na AOP 018 – Naložbene nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi), AOP 018 – Naložbene nepremičnine (povečane za znesek prenesen iz AOP 010 – Opredmetena osnovna sredstva), AOP 039 – Predujmi za zaloge (znesek iz konta 132 – Kratkoročni  predujmi, dani za zaloge materiala in blaga ter še ne opravljene storitve), AOP 048 – Kratkoročne poslovne terjatve (zmanjšane za znesek predujmov za zaloge na kontu 132 – Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga ter še ne opravljene storitve), AOP 054 – Zunajbilančna sredstva (konti 990 do 994), AOP 058 – Začetni podjetnikov kapital (podatek po AOP 027 – Podjetnikov kapital zmanjšan za znesek iz AOP 025 – Terjatve do podjetnika), AOP 060a – Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti (konto 918), AOP 060b – Pritoki in odtoki denarnih sredstev (konto 919), AOP 067 - Revalorizacijske rezerve (del podatka iz AOP 027 – Podjetnikov kapital , ki se nanaša na presežek iz prevrednotenja iz opredmetenih osnovnih sredstev), AOP 301 – Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (drugi del presežka iz prevrednotenja, ki ostane po vpisu podatka v AOP 067), AOP 070 – Podjetnikov dohodek (konto 935 – Dohodki samostojnih podjetnikov posameznikov na bilančni presečni dan (31. december 2015)), AOP 071 - Negativni poslovni izid (konto 937 – negativni poslovni izid samostojnih podjetnikov na bilančni presečni dan (31. december 2015).

Velja opozoriti, da seštevek podatkov v AOP 058, AOP 60a, AOP 60b, AOP 067, AOP 301, AOP 070 in AOP 071 (stolpec 5 tekočega leta), zmanjšan za AOP 025 (stolpec 4 prejšnjega leta) mora biti enak AOP 027 (stolpec 4 prejšnjega leta).

Samostojni podjetniki predložijo AJPES letno poročilo do 31. marca v skladu z novim Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov:

  • za državno statistiko - podatke na poenotenem obrazcu Podatki iz bilance stanja in poenotenem obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida,
  • za zagotovitev javnosti podatkov - letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida ter pojasnila k izkazom, ki vsebujejo tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.

Pri tem še vedno velja, da mikro in majhni podjetniki lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za zagotovitev javnosti podatkov tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka priložijo izjavo s katero soglašajo, da se podatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1, uporabijo hkrati tudi za javno objavo. Ob predložitvi izjave bodo ti samostojni podjetniki tudi lahko neposredno vnesli v aplikacijo tudi pojasnila k računovodskim izkazom.

Pri določanju velikosti morajo tudi podjetniki upoštevati določbe 55. člena ZGD-1, ki je prinesel predvsem spremembe pri določanju velikosti mikro in majhnih podjetij. Prav tako je potrebno opozoriti na novost členitve bilance stanja podjetnika v odvisnosti od njegove velikosti v skladu s SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje, ko podjetnik pri obveznostih do virov sredstev izkazuje A. Podjetnikov kapital, ki je pri mikro in majhnih podjetnikih predstavljen le v eni postavki, pri srednjih in velikih podjetnikih, pa se dodatno členi in zajema:

Podjetnikov kapital:

  1. Začetni podjetnikov kapital
  2. Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti
  3. Pritoki in odtoki denarnih sredstev
  4. Revalorizacijske rezerve
  5. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
  6. Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid

Letno poročilo mikro in majhnega podjetnika zajema le bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, srednji in veliki podjetniki pa sestavijo tudi izkaz denarnih tokov, ki ga izdelajo v skladu s SRS 22 – Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje in izkaz gibanja kapitala, ki ga izdelajo v skladu s SRS 23 - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje.

Pri tem srednji in veliki podjetniki ne morejo uveljavljati poenostavitve pri predložitvi letnega poročila z izjavo in morajo predložiti letno poročilo v neenotni (pdf) obliki, kjer letno poročilo poleg bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala zajema tudi pojasnila in poslovno poročilo.

Podjetniki, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, niso dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave, vendar pa letno poročilo vseeno lahko predložijo, če menijo, da je to z vidika transparentnosti njihovega poslovanja bolje (npr. z vidika njihovega odnosa do bank).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj