Novosti letnega poročila socialnih podjetij za leto 2016

Novosti letnega poročila socialnih podjetij za leto 2016

24. 01. 2017

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 16. 1. 2017, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Socialno podjetje je v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) nepridobitna organizacija, ki pridobi status socialnega podjetja zaradi opravljanja dejavnosti in zaposlovanja, ki temelji na načelih delovanja socialnega podjetništva in ki svojo naravnanost dokazuje z višino prihodkov iz naslova opravljanja socialne dejavnosti, ki po drugem letu delovanja predstavlja več kot 50 % vseh izkazanih prihodkov.

To pomeni, da mora socialno podjetje v skladu z 22. členom ZSocP za te dejavnosti izkazovati podatke o prihodkih in odhodkih ločeno ter finančna sredstva, ki jih pridobi iz naslova spodbud, oprostitev in olajšav, prikazovati na posebnem kontu. Letno poročilo socialnega podjetja mora tako izkazovati najmanj:

 • razmejitev prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva od prihodkov iz drugih dejavnosti in drugih virov, z opredelitvijo odstotka glede na višino sredstev,
 • prikaz prihodkov in odhodkov iz naslova spodbud, olajšav in oprostitev na podlagi tega in drugih zakonov,
 • prikaz števila zaposlenih delavcev v obdobju najmanj devetih mesecev v letu ali števila in strukture delavcev glede na zahteve druge alineje drugega odstavka 8. člena ZSocP in števila prostovoljcev,
 • razporejanje dobička oziroma presežkov prihodkov po namenu,
 • pojasnilo o doseganju ciljev socialnega podjetništva in namena socialnega podjetja (poslovno poročilo).

O drugih vprašanjih vodenja poslovnih knjig in izdelave računovodskih izkazov za socialna podjetja veljajo določbe predpisov, ki urejajo računovodstvo pravnih oseb in računovodskih standardov, ki veljajo za določeno vrsto nepridobitne pravne osebe.

Pri tem velja izpostaviti, da mora nadzorni organ socialnega podjetja v skladu z drugim odstavkom 12. člena ZSocP oceniti pravilnost in popolnost podatkov v letnem poročilu socialnega podjetja. Tako mora pred sprejetjem letnega poročila opraviti tudi nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo finančnega in materialnega poslovanja socialnega podjetja in pravilnostjo vodenja poslovnih knjig, oceniti izpolnjevanje ciljev socialnega podjetništva po zakonu in aktu o ustanovitvi oziroma temeljnem aktu, zakonitost razporejanja dobička oziroma presežkov prihodkov in porabe dodeljenih javnih sredstev oziroma sredstev ustvarjenih z olajšavami in oprostitvami. Ocena nadzornega organa je priloga letnega poročila.

Socialna podjetja vodijo poslovne knjige po Slovenskem računovodskem standardu SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih. Socialno podjetje na podlagi razmejevanja uporabe sredstev za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva od uporabe sredstev za opravljanje drugih dejavnosti v skladu s SRS 35.2. določi sodila, ki jih uporablja pri razporejanju stroškov in odhodkov, ki so povezani s posameznimi vrstami sredstev. Če socialno podjetje uporablja ista neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva. zaloge za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in drugih dejavnosti, mora v notranjih aktih opredeliti ter v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti sodila, po katerih ta sredstva razporeja na posamezno vrsto dejavnosti. Ta sodila uporablja tudi pri razporejanju amortizacije, učinkov prevrednotenja in drugih učinkov, ki so povezani z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki jih uporablja za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in drugih dejavnosti. Socialno podjetje obračunava amortizacijo za vsa sredstva, za katera jo je po SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva treba obračunavati, ne glede na to, da so bila nekatera v celoti ali delno financirana z olajšavami in/ali spodbudami iz javnih sredstev in/ali drugimi oblikami državnih podpor. Tako socialno podjetje ločeno izkazuje obračunano amortizacijo in njeno uporabo za:

 • neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva;
 • neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva za opravljanje drugih dejavnosti.

Prav tako socialno podjetje za vrednost teh sredstev izkazuje pasivne časovne razmejitve in jih zmanjšuje v dobro prihodkov v obdobju, ko se pojavijo stroški amortizacije ali drugi odhodki, ki izvirajo iz sofinanciranega dela nabavne vrednosti teh sredstev.

Obseg letnega poročila socialnega podjetja opredeljuje SRS 35.32., ki določa, da poleg vsebine in razkritij, predpisanih z zakonom, ki ureja pravno organiziranost posamezne pravnoorganizacijske oblike socialnega podjetja, letno poročilo zajema še:

 • preglednico gibanja in stanja prejetih olajšav in/ali spodbud iz javnih sredstev po ZSocP in/ali drugih državnih podpor za dejavnost socialnega podjetništva po njihovih vrstah, in sicer tako začetno stanje ali neporabljen del iz preteklih let, kot tudi povečanja, porabo in končno stanje v obračunskem obdobju;
 • vsebinsko in strokovno utemeljena sodila, v skladu s katerimi so na posamezne dejavnosti razporejena sredstva in obveznosti do njihovih virov, sodila, ki jih uporablja za razporejanje posrednih stroškov in odhodkov na posamezne dejavnosti oziroma poslovnoizidna mesta in sodila za razporeditev prihodkov na tiste iz dejavnosti socialnega podjetništva in na tiste iz drugih dejavnosti;
 • prikaz razporeditve dobička ali presežka prihodkov nad odhodki po posameznih namenih, kot jih določa ZSocP;
 • prikaz pokrivanja izgube ali presežka odhodkov nad prihodki;
 • povprečno število zaposlenih v socialnem podjetju v primerjalnem obračunskem obdobju ter zmanjšanje ali povečanje števila zaposlenih v tekočem letu v dejavnosti socialnega podjetništva ter v drugih dejavnostih;
 • izjavo, da je socialno podjetje v aktu o ustanovitvi ali notranjem aktu uredilo podrobnejša pravila vodenja poslovnih knjig ter vsebinsko in strokovno utemeljena sodila z navedbo datuma sprejetja teh sodil;
 • izjavo, da socialno podjetje izpolnjuje pogoje o predpisanem obsegu prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva oziroma pogoje o številu in sestavi zaposlenih v preteklem poslovnem letu.

Glede na to, da bodo tudi socialna podjetja pri letnem poročilu za leto 2016 prvič uporabila nove SRS 2016, pa morajo tudi ta preračunati in predstaviti podatke za primerljivo obdobje ter učinke prehoda na SRS 2016 razkriti pri prvem poročanju po SRS 2016 v skladu z 11. točka Uvoda k Slovenskim računovodskim standardom 2016. Pri predložitvi računovodskih izkazov je odbor sekcije preizkušenih računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo v številki revije Sirius 6/2016 objavil predstavitev podatkov pri prvem poročanju po SRS (2016) v katerem opozarja, da bo Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ob predložitvi podatkov za leto 2016 sicer zagotovila uvoz nekaterih podatkov, organizacije pa bodo morali nekatere podatke spremeniti, dopolniti oziroma zagotoviti.

V skladu z novim Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov pravne osebe s statusom socialnega podjetja predložijo AJPES letno poročilo v skladu z 22. členom ZSocP, ki obsega tudi poslovno poročilo socialnega podjetja in oceno nadzornega organa. Nepridobitne organizacije (glej tudi članek Novosti priprave in predložitve letnega poročila nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava) s statusom socialnega podjetja predložijo AJPES do 28. februarja tekočega leta za minulo leto za:

 • državno statistiko - podatke na poenotenem obrazcu Podatki iz bilance stanja in poenotenem obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida ter podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida;
 • za zagotovitev javnosti podatkov - letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, dodatne podatke k izkazu poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo.

Pravne osebe s statusom socialnega podjetja lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo oziroma zagotovitve javnosti podatkov tako, da podatkom za državno statistiko iz predhodnih točk za družbe, zadruge, društva in nepridobitne organizacije, priložijo izjavo iz Priloge 10a ali Priloge 10b ali Priloge 10c.

Mikro kapitalske družbe in mikro zadruge s statusom socialnega podjetja pri uveljavljanju poenostavitve predložijo pojasnila k izkazom, ne pa razkritij informacij kot jih opredeljuje 70a. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj