Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1«

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1«

12. 12. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 9. 12. 2016, Stran: 2768

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti MSP pripravo bolj kakovostnih prijav na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020, omogočiti kakovostnim in obetavnim projektom z doseženo visoko oceno v okviru programa Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja, prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih ter prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg.

Cilj javnega razpisa: Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 30 študij izvedljivosti v okviru faze 1.

Upravičeni stroški: Upravičeni so stroški izdelave študije izvedljivosti.

Pogoji za sodelovanje: Projekte (operacije) lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi vodilni konzorcijski partner (prijavitelj).

Ostali pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša skupaj 1.050.000 EUR.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017, 2018, 2019 in 2020 oziroma do porabe sredstev.

Upravičenci (v primeru konzorcijskih prijav vsi konzorcijski partnerji skupaj) bodo za sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti prejeli sredstva v pavšalnem znesku (»lump sum«) 35.000 €.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija

Rok: Roki za oddajo vlog so:

  • prvo odpiranje: 13. 1. 2017
  • drugo odpiranje: 15. 5. 2017
  • tretje odpiranje: 15. 5. 2018
  • četrto odpiranje: 15. 5. 2019

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo v elektronski obliki na naslov: SME@spiritslovenia.si najkasneje deset (10) dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija: Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) so na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj