5. javni razpis za Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

5. javni razpis za Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

02. 11. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 28. 10. 2016, Stran: 2286

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja).

Cilja podukrepa je povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva ali lokacijo naložbe na vodovarstvenih območjih. V primeru kolektivnih naložb mora imeti najmanj polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo oziroma najmanj polovica članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke tega poglavja naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva ali lokacijo kolektivne naložbe na vodovarstvenih območjih.

Če je vlagatelj mladi kmet, se skladno z drugim odstavkom 6. člena Uredbe šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki je prvič ustanovila kmetijsko gospodarstvo v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis in je ob vložitvi vloge na javni razpis:

  • stara od 18 let do vključno 40 let in

  • ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom povezane dejavnosti, kot sta opredeljena v Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15 in 38/16).

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR, od tega:

  • 1.000.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
  • 6.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter
  • 3.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
  • INFO točke KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

Razpisna dokumentacija: Na spletni strani MKGP in agencije se skupaj z javnim razpisom objavi razpisno dokumentacijo. Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi pri agenciji. Za elektronsko izpolnjevanje agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali nje­gov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kva­lificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sis­tem agencije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj