Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018

02. 11. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 28. 10. 2016, Stran: 2342

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilji javnega razpisa so:

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
 • promocija gospodarskih panog in/ali področij uporabe opredeljenih v S4.

Kvantificirani cilji javnega razpisa so:

 • 12.600 vključitev v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
 • najmanj 10 vzpostavljenih in delujočih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
 • najmanj 10 izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na področju delovanja KOC;
 • najmanj 10 oblikovanih programov usposabljanj in/ali podanih pobud za pripravo ali spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.

Ciljni skupini, ki ju naslavlja javni razpis, sta:

 • zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu;
 • delodajalci.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018 in 2019 znaša 3.967.00,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo vlog je do vključno 12. 12. 2016.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/, vsak delovni dan med 9. in 15. uro na telefonski številki: (01) 43-45-887 ali na e-naslovu: koc2@sklad-kadri.si.

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa: http://www.sklad-kadri.si/. Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj