Spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2016

Spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2016

25. 10. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 66, Datum: 21. 10. 2016, Stran: 2247

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2016, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24/16 in 47/16:

I. 1. točka tretjega poglavja javnega razpisa »Rok in način prijave« se po novem glasi:

  • »1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, a najkasneje do 15. 12. 2016.«

II. 4. točka prvega poglavja javnega razpisa »Predmet javnega razpisa« se po novem glasi:

  • »4. Skupna višina razpisanih posojil za vse namene je 2.000.000,00 EUR.«

III. V prvi alineji 13. točke podpoglavja 4.3 »Finančni pogoji« poglavja 4 »Razpisni pogoji« se doda besedilo:

  • »Kmetijska gospodarstva na območju občin Pesnica in Šentilj, ki so bila 29. 8. 2016 prizadeta v neurju s točo, so upravičena do enakih posojilnih pogojev kot projekti v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90.«

IV. V šesti alineji 13. točke podpoglavja 4.3 »Finančni pogoji« poglavja 4 »Razpisni pogoji« se doda besedilo:

  • »Kmetijska gospodarstva na območju občin Pesnica in Šentilj, ki so bila 29. 8. 2016 prizadeta v neurju s točo, so upravičena do moratorija na odplačevanje glavnice posojila v trajanju do dveh let.«

V. V 5. poglavju javnega razpisa »Vsebina vloge« se v točki 2. »Priloge«, točki a. »Obvezne priloge« doda nova, štirinajsta alineja, ki se glasi:

  • »- Za kmetijska gospodarstva na območju občin Pesnica in Šentilj, ki so bila 29. 8. 2016 prizadeta v neurju s točo, priložite poročilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, o škodi na kmetijskih zemljiščih, ki jo je dne 29. 8. 2016 povzročilo neurje s točo.«

VI. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (www.regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj