Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

18. 10. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 14. 10. 2016, Stran: 2189

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje delovanja SRIP, katerih cilj je preko okrepljenega sodelovanja spodbuditi povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte na področjih RRI, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Preko povezovanja relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo poleg doseganja kritične mase za razvojni preboj na ta način prispevalo tudi h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

Na področju razvoja kadrov se ta razpis dopolnjuje z javnim razpisom za vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki sta drug drugemu komplementarna z vidika doseganja ciljev S4, na področju internacionalizacije pa z javnim razpisom za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, ki bo objavljen naknadno.

Javni interes pri vzpostavljanju SRIPov je v zagotovitvi inovacijskega eko-sistema na ravni prednostnih področij uporabe S4, ki ne bo le zagotavljal celovito podporno okolje, ampak ki bo preko podpore povezovanju relevantnih deležnikov, še posebej pa srednjih in manjših podjetij, prispeval k delitvi tveganj, doseganju kritične mase naložbenega potenciala ter kompetenc in kapacitet, prispeval k izkoriščanju eksternalij ter zmanjševanju transakcijskih stroškov pri bolj usklajenem nastopu deležnikov, ki, skupaj, prispevajo k vzpostavljanju trajnih poslovnih odnosov, ki temeljijo na dobri poslovni praksi in zaupanju. Pri vzpostavljanju SRIPov se bo izhajalo iz obstoječega stanja institucionalnega podpornega okolja, kjer bodo na nekaterih področjih v tej smeri narejeni prvi koraki, medtem ko bo šlo na področjih, kjer sodelovanje že obstaja, le za njegovo poglobitev.

Cilj javnega razpisa je tako vzpostaviti SRIP na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne S4.

Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih SRIP, opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:

  1. Pametna mesta in skupnosti
  2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  4. Trajnostna pridelava hrane
  5. Trajnostni turizem
  6. Tovarne prihodnosti
  7. Zdravje - medicina
  8. Mobilnost
  9. Razvoj materialov kot končnih produktov

Natančna opredelitev sedaj veljavnih prednostnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša skupaj 10.490.783,75 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za prijavo je 15. 11. 2016, do 15:30 ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo po e-naslovu: srip.mgrt@gov.si. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh. Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja. Ministrstvo lahko v primeru spremenjenih okoliščin objavi spremembo javnega razpisa. Sprememba javnega razpisa se lahko nanaša tudi na povečanje razpisanih sredstev ali spremembo rokov za odpiranje vlog na javni razpis.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj