Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016

Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016

11. 10. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 7. 10. 2016, Stran: 2157

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016, tako za spodbujanje ustanavljanja novih kot razvoja obstoječih socialnih podjetij ali poslovnih enot/podružnic na območju Mestne občine Kranj.

Upravičeni stroški:

  • stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),
  • stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo,
  • stroški najema poslovnih prostorov,
  • stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba iz 6. člena ZSocP (bruto plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na delo in iz dela,
  • stroški nakupa novih strojev in nove opreme kot osnovnega sredstva ali nakupa rabljenih strojev in opreme, ki niso starejši od petih let in imajo neto sedanjo vrednost najmanj 1.000,00 EUR,
  • stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (samo za registrirane dejavnosti socialnega podjetja in največ do 5. ravni izobrazbe splošnega izobraževalnega programa ali za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).

Zgornji upravičeni stroški se upoštevajo le, če so nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2016 do 20. 11. 2016. DDV ni upravičen strošek.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba (mikro, malo ali srednje podjetje), zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava), registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), (v nadaljnjem besedilu: ZSocP), ki:

  • imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova poslovna enota/podružnica,
  • nameravajo ustanoviti socialno podjetje s sedežem v občini ali odpreti poslovno enoto/podružnico v občini,
  • in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve pomoči po Pravilniku o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020 (v nadaljevanju: pravilnik) na območju občine.

Posamezna opredelitev v zvezi z ugotavljanjem velikosti posamezne gospodarske družbe je zapisana v pravilniku.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Kranj

Rok: Rok za oddajo vlog je 18. 10. 2016.

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, Kontaktna oseba: Barbara Čirič, Tel: (04) 23-73-130, e-naslov: barbara.ciric@kranj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si (rubrika Javni razpisi, naročila).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj