Pri javnih naročilih odslej manj 'papirologije' in hitrejši postopki

Pri javnih naročilih odslej manj 'papirologije' in hitrejši postopki

23. 08. 2016

Objavljeno: Finance, 23. 8. 2016, http://www.finance.si/, Avtor: Maja Prebil, Odvetnica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

Vsaka nova zakonodaja vedno prinaša nove izzive in tudi priložnosti, od uporabnikov pa je odvisno ali bodo te priložnosti znali izkoristiti. Z vidika gospodarskih subjektov, ki nastopajo v postopkih javnega naročanja je poenostavitev, ki jo prinaša novi ZJN-3 zelo dobrodošla.

Ponudnikom je namreč omogočena hitrejša priprava ponudbe, saj morajo dejansko do roka za prejem ponudb predložiti v okviru ponudbene dokumentacije le obrazec ponudbe, ponudbeni predračun in izjavo ESPD, medtem ko jim drugih dokazil še ni potrebno prilagati, ampak so to dolžni storiti na poziv naročnika, v kolikor je njihova ponudba ekonomsko najugodnejša.

Tudi samo izvajanje pogodbe o izvedbi javnega naročila je od uveljavitve novega zakona poenostavljeno, saj novi ZJN-3 uvaja institut spremembe pogodbe, ki dovoljuje sklenitev dodatka k pogodbi, kadar sprememba ni bistvena ali so izpolnjeni drugi pogoji iz zakona. V preteklosti je tako naročnikom kot izvajalcem veliko težav predstavljala togost ureditve javnega naročanja, ki ni dopuščala sklenitve aneksov k pogodbi brez predhodno izvedenega ustreznega postopka oddaje javnega naročila. Ker je faza izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila dinamična, je zakonodajalec sledil direktivi in uvedel institut spremembe pogodbe, ki se ga lahko uporablja tudi za pogodbe, ki so bile sklenjene še po prej veljavni zakonodaji s področja javnega naročanja.

Nova zakonodaja s področja javnih naročil pa je prinesla tudi spremembe, ki imajo lahko za posledico izključitev ponudnika. Po prej veljavni zakonodaji so morali ponudniki paziti, da niso imeli na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Po novem ZJN-3 je ta razlog za izključitev razširjen in se iz postopka oddaje javnega naročila obvezno izključi ne le ponudnik, ki je imel na dan oddaje ponudbe neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več ampak tudi ponudnik, ki na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijav.

Zaradi novega, sicer fakultativnega razloga za izključitev, ki naročniku daje možnost, da iz postopka izključi ponudnika, pri katerem so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino oziroma so bile izvedene druge primerljive sankcije, si bodo ponudniki morali še toliko bolj kot poprej prizadevati, da bodo pravilno izpolnjevali pogodbene obveznosti. Naročnik torej ne bo imel razloga, da zoper njih uveljavlja pogodbene sankcije ali celo odstopi od pogodbe.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj