Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017

Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017

12. 08. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 12. 8. 2016, Stran: 1827

Predmet razpisa: Predmet sofinanciranja so projekti (dejavnost 1), ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev (pedagoški mentorji) in strokovnjakov (delovni mentorji) iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2). V okviru projektnih aktivnosti bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, tako da bo interdisciplinarna narava vključevanja študentov prispevala k mreženju študentov različnih disciplin, strok in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva. Na ta način, ter s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva se bo izvajal prenos znanja in veščin med študenti in vključenimi mentorji.

Vsak predlog projekta mora vsebovati najmanj dejavnost 1.

Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Mladi bodo razvijali znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in ustvarjalnost.

Z navedenimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela. Z javnim razpisom se spodbuja vključevanje strokovnjakov iz (ne)gospodarstva v pedagoški proces na visokošolskih zavodih in prenos znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev v (ne)gospodarstvo ter prenos strokovnega znanja in razvijanje kompetenc tudi pri študentih in pri drugih osebah, ki ne bodo vključene v projekte. Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks bo prispevala k izmenjavi strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov in k uvajanju inovativnega pristopa k poučevanju ter k prenosu najnovejših znanstvenih spoznanj, teoretskih pristopov in metodologij z namenom neposredne aplikativne uporabe v gospodarstvu in širši družbi.

V skladu z Operativnim programom so v okviru specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema zasledujejo cilji predmetnega javnega razpisa:

  • z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo študentom omogočila podpora oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;
  • s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja, podjetniške miselnosti ter predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju in kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest;
  • s spodbujanjem prenosa znanja na visokošolske zavode ter v (ne)gospodarstvo se omogoči izmenjava strokovnega znanja in izkušenj, kar prispeva h krepitvi dolgoročnega povezovanja visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in posledično prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva.

Rezultat bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti pridobijo z vključitvijo v projekte ter povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih.

Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4)5, v kateri so opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna razvojna področja. Med njimi so posebej opredeljeni tudi človeški viri in znotraj teh področje »Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena od prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje njihovih ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega procesa, znotraj česar je kot eden konkretnih primerov opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 3.992.210,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo vlog je najkasneje do 10. 10. 2016.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na e-naslovu: pkp@sklad-kadri.si od objave razpisa do najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dobi na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj