Društva in meja 5.000 evrov za izdajanje gotovinskih računov

Društva in meja 5.000 evrov za izdajanje gotovinskih računov

09. 08. 2016

Društva in meja 5.000 evrov za izdajanje gotovinskih računov

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 27. 7. 2016, www.findinfo.si, Avtor: Vesna Bartolj Maver

Že več kot mesec dni je minilo od uveljavitve sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki se nanašajo na administrativne poenostavitve v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno nevladnih organizacij oziroma društev.

V skladu z novim šestim, sedmim in osmim odstavkom 143. člena pravilnika je bila določena izjema od obveznosti izdaje računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1.

V točki a) šestega odstavka 143. člena pravilnika je določena izjema od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam – končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti), če vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 eurov, pod pogojem, da tako dobavo opravijo:

 • nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ali
 • drugi davčni zavezanci (osebe, ki niso osebe javnega prava, na primer društva), ob pogoju, da kumulativno izpolnjujejo pogoje:

a) njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;

b) jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;

c) zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za dobave, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne dobave zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.

V skladu s sprejeto spremembo so do izjeme od obveznosti izdajanja računov po točki a) novega šestega odstavka upravičena tudi društva, ki izpolnjujejo pogoje za izjemo od obveznosti izdajanja računov in bodo opravljale:

 • dobave svojim članom kot povračilo za članarino ali
 • dobave v primerih, ko se ne pobira članarina (npr. v primeru občasnih ali rednih aktivnosti upokojenskih društev, planinskih društev, prodaja koledarjev gasilskih društev, ipd.).

To pomeni, da so s to določbo zajete naslednje najpogostejše situacije:

 • društvo za upokojence organizira izlet:

- ki se v celoti financira iz zneska članarine

- ta izlet v celoti financira član društva sam ali pa oseba, ki sicer ni član društva, se pa udeleži izleta, ki ga organizira društvo (npr. izleta se udeleži upokojenka, ki je članica društva za upokojence in njena upokojena prijateljica, ki ni članica tega društva ali njen družinski član (vnuk, otrok), ki ni niti upokojenec niti član tega društva).

- ta izlet do določene višine krije iz članarine, razliko do polne cene pa plača član društva sam

- planinsko društvo organizira pohode za manjše število pohodnikov vsako prvo nedeljo v mesecu po vnaprej določenem programu;

- društvo odvisnikov, ki organizira petkrat letno skupno druženje za svoje člane;

- vaško kulturno društvo, ki enkrat na mesec pripravi amatersko gledališko ali glasbeno predstavo;

- društvo proti mučenju živali, ki organizira licitacijo izdelkov ali doniranih predmetov za zbiranje sredstev za brezdomne živali, pri katerih gre za redno dejavnost društva, čeprav ni vnaprej terminsko določena,…

Pri vsem tem pa moramo upoštevati še točko b) šestega odstavka 143. člena pravilnika, ki govori o tem, kaj v primeru, če bodo nepridobitne organizacije in društva presegla mejo 5.000 € obdavčjivih prihodkov. Po tej točki je izjema od obveznosti izdajanja računov dodatno predvidena za dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavo:

 • opravijo osebe katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s športom in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi storitvami),
 • opravijo osebe,  ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1- te osebe morajo za oprostitev plačila DDV davčnemu organu predhodno predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1,
 • dogodek organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist in
 • ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Navedeno pomeni, da izjema od obveznosti izdaje računov velja npr. za:

 • dobave blaga na šolskih bazarjih
 • dobave, ki jih prostovoljno gasilsko društvo opravi na gasilski veselici (npr. vstopnice in druge dobave), če z njimi zbirajo sredstva za svoje delovanje (npr. organizirajo srečelov, pri katerem za kupljeno »srečko« prejmeš določene izdelke, ki so jih društvu donirala podjetja ali posamezniki, zbran denar iz naslova prodanih srečk pa je namenjen društvu). Tu pa niso pa zajete dobave blaga in storitev, ki jih gostinec opravi na gasilskih veselicah v svojem imenu.

Vrednost opravljenih dobav v teh primerih ni omejena, kot tudi ni predpisanih dodatnih evidenc o opravljenih dobavah v zvezi s takšnimi dogodki za zbiranje denarnih sredstev . To pa velja le za osebe, ki organizirajo te dogodke za zbiranje denarnih sredstev priložnostno ter izključno v svojo lastno korist in ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

In kako se je ta izjema pri izdajanju računov uveljavila v praksi - pri društvih?

Takoj po objavi spremembe pravilnika se je pojavilo neverjetno število razno raznih vprašanj, dilem in pomislekov. Največ dilem je bilo oz. še vedno je v povezavi z mejo 5.000 € - in sicer, kaj ta vrednost zajema in kaj v primeru, če se preseže.

Več o tem

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj