Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

09. 08. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 5. 8. 2016, Stran: 1801

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju:

 • Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče - Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) ali
 • Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič).

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
 • gradbeno obrtniško instalacijska dela,
 • nakup objektov.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev za leti 2016 in 2017 znaša 2.797.000,00 evrov, od tega:

 • 797.000,00 EUR v 2016 in
 • 2.000.000 EUR v 2017.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leti 2016 in 2017 znaša na upravičenem območju:

 • Maribora s širšo okolico 1.297.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Maribora in
 • Pokolpja 1.500.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpja.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za prispetje vloge na naslov ministrstva je 5. 9. 2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/. Interesenti lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo brezplačno.

Kot sestavni del Razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj