Spremembe in dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017

Spremembe in dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017

26. 07. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 51, Datum: 22. 7. 2016, Stran: 1727

V Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017 (Uradni list RS, št. 44/16; Ob-2498/16, v nadaljnjem besedilu: Javni razpis) se:

1. v poglavju »4.1 Splošni pogoji«:

spremeni in dopolni tretji odstavek tako, da se glasi: »Upravičene so le operacije investicijskega značaja, ki predstavljajo investicije v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Zemljišče, na katerem bo postavljena ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki je predmet vloge, mora biti pred podpisom pogodbe o sofinanciranju v lasti prijavitelja. Lastništvo zemljišč, kjer je postavljena ekonomsko-poslovna infrastruktura, ki je predmet vloge, se dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige, iz katerega je razvidno, da je predlog za vpis vložen oziroma potrjen in da ni nobenega drugega predloga za vpis v zemljiško knjigo, ki bi imel prednostni vrstni red in bi predlagatelju onemogočil vknjižbo lastninske pravice brez bremen. Če zemljišče, na katerem bo ekonomsko-poslovna infrastruktura zgrajena, ni v lasti prijavitelja, bo moral prijavitelj priložiti pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijsko pogodbo sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom zemljišča ali drugo dokazilo v skladu z 9. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), s trajanjem še najmanj 5 let po zaključku operacije. Kolikor prijavitelj pred sklenitvijo pogodbe ne bo posredoval dokazil o lastništvu zemljišč oziroma drugih dokazil iz prejšnjega stavka, MGRT ne bo pristopilo k podpisu pogodbe«.

spremeni zadnji stavek osmega odstavka tako, da se glasi: »Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora prijavitelj priložiti izjavo, da bo do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del proračuna.«

2. v poglavju »11. Roki in način prijave« prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Rok za predložitev vlog za sofinanciranje operacij po tem Javnem razpisu je 8. 8. 2016 (velja žig, nalepka priporočene poštne pošiljke, do vključno dne 8. 8. 2016 ali datum na prejemnem žigu MGRT v primeru osebne oddaje vloge v glavni pisarni MGRT).«

3. v poglavju »14. Obveščanje o izboru in pogoji za podpis pogodbe«:

spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: »Prijavitelji bodo o rezultatih Javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.«

spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: »Po prejemu dokazil o lastništvu zemljišč, kjer bo postavljena ekonomsko-poslovna infrastruktura oziroma drugih dokazil iz tretjega odstavka poglavja 4.1 in/ali po prejemu pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor, bodo izbrani prijavitelji prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z MGRT. Kolikor izbrani prijavitelji pred sklenitvijo pogodbe, v vsakem primeru pa najkasneje do 25. 10. 2016, ne bodo posredovali dokazil o lastništvu oziroma drugih dokazil iz tretjega odstavka poglavja 4.1 in/ali pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor, pogodba ne bo sklenjena. Kolikor se izbrani prijavitelji v roku osem dni od prejema poziva, da pristopijo k podpisu pogodbe, na poziv ne bodo odzvali, se bo štelo, da so odstopili od podpisa pogodbe. Pogodba o sofinanciranju prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki«.

4. v poglavju »17. Dodatne informacije in obveščanje«:

spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: »Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mgrt@gov.si v »zadevo« se obvezno navede številka zadeve: »št.: 4300-3/2016«. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.mgrt.gov.si. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve dokumentacije Javnega razpisa. Vprašanja je mogoče posredovati do vključno 29. 7. 2016, zadnji odgovori bodo objavljeni do 3. 8. 2016. Kontaktna oseba je mag. Irena Zafošnik, tel. 01/400-31-71.«

Hkrati opozarjamo, da se razen zgoraj navedenega v Razpisni dokumentaciji za Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017 spremeni točka »5. Kriterij »Operacija je opredeljena v Regionalnem razvojnem programu««, poglavja »10 Metodologija in merila za izbor operacij«.

Čistopis Razpisne dokumentacije s spremembami in dopolnitvami, bo z dnem objave sprememb in dopolnitev Javnega razpisa v Uradnem listu RS, objavljen na spletnem naslovu ministrstva: www.mgrt.gov.si.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj