Sprememba javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Sprememba javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

26. 07. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 51, Datum: 22. 7. 2016, Stran: 1727

V Javnem razpisu za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA (Uradni list RS, št. 6/16, Ob-1208/16), se:

1. za drugim odstavkom točke 5.1 javnega razpisa doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Novi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 15. september 2016 do 20. ure (CET).«;

2. prvi odstavek točke 6.2 javnega razpisa spremeni tako, da se po novem glasi: »Rok za oddajo vlog na nacionalni javni razpis je 10 dni od prejema elektronskega obvestila s strani EUREKA Sekretariata, da je bil projekt pozitivno ocenjen (glej točko 5.2 razpisne dokumentacije).«;

3. prvi stavek tretjega odstavka točke 6.2 javnega razpisa spremeni tako, da se glasi: »Kot pravočasne se bodo štele le vloge, ki bodo prispele na naslov ministrstva najkasneje v roku 10 dni od prejema elektronskega obvestila s strani EUREKA Sekretariata o izbiri.«;

4. opomba številka 10 javnega razpisa spremeni tako, da se glasi: »Primer: Če elektronsko sporočilo prejmete dne 22. 12. 2016, je treba vlogo na ministrstvo dostaviti (ali oddati priporočeno na pošti) najkasneje do 2. 1. 2017, priporočljivo pa je, da se zaradi nemotenega poteka mednarodnega postopka to stori čim prej.«;

5. v četrtem odstavku 7. točke javnega razpisa doda nova 4. točka (Dinamika črpanja sredstev (Obrazec 4)), prejšnja 4. točka (Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju) pa postane 5. točka;

6. spremeni višina predvidenih sredstev za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars v letu 2017, zato se v prvem odstavku 8. točke javnega razpisa del besedila spremeni tako, da se namesto »v letu 2017 600.000,00 EUR glasi: »v letu 2017 800.000,00 EUR.«;

7. 9. točka javnega razpisa spremeni tako, da se glasi: »Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020.«.

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.

Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj