Spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2016

Spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2016

30. 06. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 1. 7. 2016, Stran: 1606

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2016, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24 z dne 1. 4. 2016:

I. v 4. poglavju javnega razpisa »Razpisni pogoji«, podpoglavju 4. 3 »Finančni pogoji«, se točka 6. po novem glasi:

»6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt po posameznem namenu za največ 500.000,00 EUR posojila.«

II. v 4. poglavju javnega razpisa »Razpisni pogoji«, podpoglavju 4. 3 »Finančni pogoji«, se točka 13. po novem glasi:

»13. Posojilni pogoji:

Višina posojila

(v EUR)

Skupna doba

vračanja

(moratorij in

odplačilna

doba posojila)

Moratorij na

odplačevanje

glavnice

posojila

Vračanje

posojila in

obresti

Obrestna mera

Sklop 1

Sklop 2

od 5.000,00 do

vključno 30.000,00

5 let

do 1 leto

mesečno

1. Euribor (trimesečni) +

0,5 % letno, za projekte

v občinah, ki imajo

koeficient razvitosti občin

manjši od 0,90.

2. Euribor (trimesečni) +

0,7 % letno, za projekte

v občinah, ki imajo

koeficient razvitosti občin

med vključno 0,90 in

vključno 1,09.

3. Euribor (trimesečni) +

1,0 % letno, za projekte

v občinah, ki imajo

koeficient razvitosti občin

višji od 1,09.

1. Veljavna ROM +

0,1 % letno, za projekte

v občinah, ki imajo

koeficient razvitosti občin

manjši od 0,90.

2. Veljavna ROM +

0,3 % letno, za projekte

v občinah, ki imajo

koeficient razvitosti občin

med vključno 0,90 in

vključno 1,09.

3. Veljavna ROM +

0,5 % letno, za projekte

v občinah, ki imajo

koeficient razvitosti občin

višji od 1,09.

nad 30.000,00 do

vključno 50.000,00

7 let

do 1 leto

mesečno

nad 50.000,00 do

vključno 100.000,00

8 let

do 1 leto

mesečno

nad 100.000,00 do

vključno 200.000,00

9 let

do 2 leti

mesečno

nad 200.000,00 do

vključno 250.000,00

10 let

do 2 leti

mesečno

nad 250.000,00 do

vključno 500.000,00

15 let

do 3 leta

mesečno

«

III. v 5. poglavju javnega razpisa »Vsebina vloge« se v točki 2. »Priloge«, točki a. »Obvezne priloge« doda nova, 13. alineja, ki se glasi:

»- Priložite amortizacijske načrte, iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov), ki jih navajate v prijavnem obrazcu A.«

IV. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (www.regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj