4. javni razpis za Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

4. javni razpis za Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

28. 06. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 24. 6. 2016, Stran: 1528

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe.

Predmet podpore:

1. Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (podukrep: 4.1) je skladno s 4. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012, str. 47), v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam, in sicer za:

 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba,
 • naložbe v učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije (OVE) za potrebe kmetijskega gospodarstva.

2. Skladno z drugim odstavkom 5. člena Uredbe se glede na cilje iz PRP 2014-2020 naložbe iz prejšnje točke delijo na:

a) naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, ki so usmerjene v:

 • prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam v rastlinski pridelavi,
 • povečanje energetske učinkovitosti,
 • uvajanje OVE razen za pridobivanje energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
 • gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode, zamenjava namakalne opreme in zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških posodobitvah zasebnih namakalnih sistemov, ki so namenjene enemu uporabniku),
 • ureditev trajnih nasadov s posaditvijo rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo iz Priloge št. 10 k razpisni dokumentaciji, k čemur sodi tudi postavitev ekstenzivnih sadovnjakov,
 • ekološko pridelavo hrane;

b) naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.

3. Skladno z 9. členom Uredbe so glede na velikost naložbe iz 1. točke tega poglavja lahko:

 • majhne naložbe do vključno 15.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;
 • enostavne naložbe nad 15.000 eurov do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;
 • zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 6.000.000 EUR. Od tega:

 • 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
 • 4.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p. posameznikov ter za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter
 • 1.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Dodatne informacije:

 • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
 • INFO točke KGZS.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj