Regionalno razvojni sklad z 1,2 milijona garancij za podjetja v Pomurju

Regionalno razvojni sklad z 1,2 milijona garancij za podjetja v Pomurju

03. 05. 2016

Vir in informacije: STA, 1. 4. 2016, http://www.sta.si/

Slovenski regionalno razvojni sklad je 1. aprila 2016 objavil javni razpis za garancije bančnim posojilom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Pomurju. Razpis, težak 1,2 milijona evrov, bo odprt od 3. maja 2016 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19. aprila 2018. Skupen garancijski potencial znaša 2,4 milijona evrov.

Z razpisom želi sklad med drugim pospešiti razvoj malega in srednjega gospodarstva ter pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečati investicijske aktivnosti v Pomurju, zmanjšati stopnjo brezposelnosti ter olajšati dostop omenjenim podjetjem do posojil.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki, zadruge ter socialna podjetja, ki imajo sedež podjetja ali poslovno enoto na območju občin statistične regije Pomurje, med drugim v občinah Apače, Beltinci, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice in Murska Sobota.

Ob tem do prijave garancij med drugim niso upravičeni vlagatelji, ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do sklada, ki so po principu kumulacije izkoristili zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči, ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja ali pa nimajo poravnanih davčnih obveznosti do države.

Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar največ 20 odstotkove višine odobrenega kredita po tem razpisu.

Projekti morajo imeti vnaprej določeno trajanje, zaključiti se morajo najkasneje v roku enega leta od datuma odločbe o odobritvi garancije, ob tem pa morajo izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.

Najnižje posojilo, za katerega se lahko vlagatelji prijavijo v sklopu razpisa, je 8000, najvišje pa 150.000 evrov.

Garancija bo znašala največ polovico odobrenega posojila, najvišji znesek vseh izdanih garancij na posameznega upravičenca pa je 120.000 evrov. Posojila bodo imela dobo vračanja osem let, a ne dlje od 19. marca 2025.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj