Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz ukrepa 123 PRP 2007–2013 za naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug

Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz ukrepa 123 PRP 2007–2013 za naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug

09. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 98, Datum: 4.12.2009, Stran: 3016

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim

proizvodom iz PRP 2007-2013 za sofinanciranje naložb, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25. marca 1957 (Uradni list RS-mednarodne pogodbe, št. 27/04), razen proizvodov iz rib ter proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, katerih izvajanje se je začelo pred 1. 9. 2009, vendar ne pred 1. 1. 2007 in še niso zaključene.

Kot začetek izvajanja naložbe se šteje datum izstavitve prvega računa na račun sklenjene pogodbe, naročenega materiala, opreme storitev in del, ki ga bo vlagatelj uveljavljal v okviru prijavljene naložbe. Kaj se šteje za zaključek naložbe je opredeljeno v četrti točki poglavja V. Omejitve, tega javnega razpisa.

Seznam kmetijskih proizvodov je objavljen na spletnih straneh: http://www.arsktrp.gov.si/ in http://www.mkgp.gov.si/.

Upravičeni stroški:

1. Upravičeni stroški so:

- nakup nepremičnin, le, ko je upravičenec mikro, malo ali srednje podjetje, kolikor stroški obnove objekta (podlaga za izvedbo del pravnomočno gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2007) in nakupa novih strojev in opreme dosežejo najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe;

- gradnja in obnova nepremičnin, ko je bila podlaga za izvedbo del pravnomočno gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2007.

Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup, prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);

- stroški nakupa novih strojev in nove tehnološke opreme, kamor spada tudi nakup laboratorijske in računalniške opreme ter opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe predelovalnega obrata;

- splošni stroški, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 8% vseh upravičenih stroškov naložbe.

2. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so objavljeni na spletnih straneh: http://www.arsktrp.gov.si/ in http://www.mkgp.gov.si/.

3. Nastanek upravičenih stroškov naložbe:

- Upravičeni stroški naložbe so lahko nastali v obdobju od 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

- Vlagatelj ni upravičen do sofinanciranja naložbe, ki je bila zaključena pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev (upošteva se datum na odločbi). Kaj se šteje za zaključek naložbe je opredeljeno v četrti točki poglavja V. Omejitve, tega javnega razpisa.

Pogoji za sodelovanje:

1. Vlagatelji so podjetja, ki so ob oddaji vloge registrirani kot:

- gospodarska družba,

- zadruga,

- samostojni podjetnik posameznik.

2. Vlagatelji so podjetja, ki ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg letnega prihodka podjetja, in sicer:

- za mikro, mala in srednja podjetja,

- za velika podjetja, ki zaposlujejo pod 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 EUR.

3. Pri opredelitvi velikosti podjetja se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe 800/2008/ES in Priporočila Komisije 2003/361/ES, ki sta objavljena na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

V kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij se uvrščajo:

A) mikro podjetje (podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR);

B) majhno podjetje (podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR);

C) srednje veliko podjetje (podjetje, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR).

Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES.

4. Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji.

5. Naložba mora biti izvedena na območju Republike Slovenije.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih sofinanciranju naložb, prijavljenih na ta javni razpis znaša 10.000.000 EUR, od tega:

- namenska sredstva EU: 7.500.000 EUR,

- sredstva iz proračuna RS: 2.500.000 EUR.

V okviru tega javnega razpisa se sofinancirajo:

- enostavne naložbe (skupna vrednost upravičenih stroškov na posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR);

- zahtevne naložbe (skupna vrednost upravičenih stroškov posamezne naložbe presega 80.000 EUR).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP.

Dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160,

1000 Ljubljana, Tel: (01) 580 77 92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009098.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj