Sprememba javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

Sprememba javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

29. 03. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 25. 3. 2016, Stran: 667

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras, d.o.o. v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter bankami, ki so navedene v prilogi razpisne dokumentacije, objavlja spremembe javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 98/15 dne 18. 12. 2015.

V glavi razpisa se v zadnji vrstici briše del besedila kjer so navedene banke in sicer: »ter bankami Banko Koper d.d., Abanko d.d. in Delavsko hranilnico d.d. Izbrisano besedilo se nadomesti z besedilom »ter sodelujočimi bankami«.

V točki 1. »Predmet razpisa« se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

»Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancije Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji (v nadaljevanju: RGS Primorsko-notranjske regije) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, ki so navedene v prilogi razpisne dokumentacije – OBR. št. 7: Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Primorsko-notranjske regije. Izvajalec sheme je RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka. «

V točki 2.1 »Kreditni in garancijski pogoji za vlagatelje« se spremeni peta alineja tako, da se glasi:

»Letne obrestne mere za kredit in drugi kreditni pogoji so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije – OBR. št. 7: Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Primorsko-notranjske regije.«

V točki 3. »Merila za izbor upravičencev« se spremeni zadnji odstavek tako, da se glasi:

»Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij je 75. Pogoji za dodelitev garancij za kredite so:

  • pozitivni sklep kreditno-garancijskega odbora in
  • doseženih skupno najmanj 40 točk ali skupno najmanj 38 točk, vendar le v primeru, da projekt hkrati doseže najmanj 13 točk pri oceni varnosti investicije oziroma naložbe.«

Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: RRA Zeleni kras, d.o.o.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj